Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Elhockey ur ett hälsoperspektiv: erfarenheter utifrån personer som spelar och närståendes perspektiv

Kontaktperson: Anna Carin Aho
Ansvarig: Anna Carin Aho
Medarbetare: Malin Axelsson, Elisabeth Renmarker och Jenny Jakobsson
Finansiär: Malmö universitet och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Tidsram: 2019-06-01 -- 2021-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Elhockey är en lagsport som utvecklats för personer med fysisk funktionsnedsättning. Sporten kom till Sverige år 2000 men är ännu okänd för många. Det saknas även kunskap om elhockey har någon hälsofrämjande betydelse för personer som spelar och deras närstående. För att öka kunskapen om elhockey och dess betydelse ur ett hälsoperspektiv, är det övergripande syftet med denna studie att beskriva erfarenheter av elhockey, utifrån personer som spelar och deras närståendes perspektiv. Studien har en kvalitativ beskrivande design.

Datainsamling sker via fokusgruppsintervjuer. Personer som spelar elhockey och närstående intervjuas i separata grupper. Individuella intervjuer genomförs om någon deltagare så önskar. Ökad kunskap om elhockey och dess betydelse utifrån ett hälsoperspektiv skulle kunna inspirera fler personer att prova denna sport vilket kan bidra till att elhockey verksamheten vidareutvecklas. Med ökad kunskap kan hälso- och sjukvårdspersonal föra information om elhockey vidare till vårdtagare.  

Description in English

Electric hockey is a team sport developed for persons with physical disabilities. The sport came to Sweden in 2000 but is still unknown to many. There is also a lack of knowledge if electric hockey have any health-promoting importance for persons who play and their next of kin. In order to increase the knowledge about electric hockey and its importance from a health perspective, the overall purpose of this study is to describe experiences of electric hockey, from the perspectives of persons playing and their next of kin.

The study has a qualitative descriptive design. Data collection is performed through focus group interviews. People who play electric hockey and their relatives are interviewed in separate groups. Individual interviews are conducted if any participant so wishes. Increased knowledge of electric hockey and its importance from a health perspective could inspire more persons to try this sport, which can contribute to development of the field of electric hockey. With increased knowledge, healthcare professionals can inform about electric hockey to recipients of care.

Senast uppdaterad av Carolin Lind