Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie

Kontaktperson: Olof Sandgren
Ansvarig: Birgitta Sahlén, professor, Avdelningen för logopedi, foniatri, audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten och Lunds universitet
Medarbetare: Ketty Holmström, Viveka Lyberg Åhlander, Kristina Hansson, Avdelningen för logopedi, foniatri, audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten och Lunds universitet
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: Skolforskningsinstitutet
Tidsram: 2017-01-01 -- 2019-12-31
Forskningsprogram: Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Vårt syfte är att bidra till skapandet av språk- och kommunikationsbefrämjande lärmiljöer genom praktiknära forskning av högsta kvalitet för alla barn. Genom en randomiserad kontrollerad design, undersöker vi effekter av ett lärarinterventionsprogram på utvecklingen av barns språkfärdigheter.

Vi ser idag i skolan ett ökande antal språksvaga barn, som löper stor risk att halka efter såväl akademiskt som socialt. Särskilda insatser behövs för inklusion, delaktighet och förbättrade kunskapsresultat. Ett observationsschema baserat på evidensbaserade interventionsmetoder finns idag. Skattningar av lärmiljön görs genom observationer i klassrummet före, efter och som uppföljning av interventionsprogrammet.

Fokus ligger på lärares konkreta språkliga och kommunikativa interaktioner med eleverna för att utveckla ordförråd och berättarförmåga. Under projektets första år sker klassrumsobservationer, lärarenkäter (självskattning av förändring, själv-kompetens etc.) och interventionsprogrammet implementeras. Såväl formativa som summativa effekter på barnets språkliga förmåga mäts med tester vid i pre-, post- och uppföljningstillfällen. 20 lärare i klasserna i F-3 får träning under programmets 10 veckor (15 timmar), hälften av lärarna först och andra hälften efter ungefär 12 veckor. Genom inspelade filmsekvenser av lärarnas egna och andra lärares interaktioner med eleverna, kan både kommunikativa strategier och färdigheter i specifika tekniker för språkstimulans bli föremål för reflektion och lärande i grupp. Under projektets år 2 bearbetas data, resultaten rapporteras och, under år tre publiceras dessa i vetenskapliga tidskrifter.

Description in English

The present study is a randomized controlled trial of the effect of teacher training on students’ language abilities. The overall aim is to provide first-class language and communication teaching for all students by creating communication fostering classroom environments in the mainstream setting in order to support learning in children. We implement a collaborative learning intervention program, where speech-language pathologists and mainstream primary school teachers collaborate. The novelty of our initiative lies in the evidence-based methodology to support both teachers’ and students’ communication skills using a randomized controlled trial design. There is today severe concern about how to provide equitable, efficient services and true inclusive education for the increasing number of children with weak language, in high risk of academic and social failure. Weak language can be the consequence of language impairment or other neurodevelopmental disorders, due to recent immigration or socioeconomic risk factors. We will, during the first year of the study, provide twenty teachers with 15 hours of training (10 weeks), while a control group is placed on hold and receives training after a wait period. Pre-, post-, and follow-up assessments of 500 children will be made and evaluations of teachers’ change. In the intervention program teachers will have opportunities to observe and reflect on their own and other teachers’ behavior by video recordings of interactions in the classroom. Effective and well-timed communicative strategies (use of gaze, gesture, speech rate and voice) and evidence-based techniques for language learning interactions will be reflected on and discussed in groups of teachers. During the second year data will be processed and disseminated and, during the third year, published.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando