Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling

Kontaktperson: Helena Bohman
Ansvarig: Helena Bohman
Medarbetare: Magnus Andersson, Désirée Nilsson, Christos Bountzouklis, Erik Johansson (LTH) och Lena Hiselius (LTH)
Samarbetspartner: K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, LTH
Finansiär: K2-Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Tidsram: 2018-04-09 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap

Den globala urbaniseringsprocessen ställer stora krav på hur samhället organiseras i geografin. Det är inte bara städerna som står inför utmaningen - även landsbygd och mindre orter påverkas. Lokal och regional ekonomisk tillväxt bygger på att integration och interaktion mellan människor och näringsliv ökar. Kollektivtrafiken kan här spela en roll för att påverka interaktionen mellan olika aktörer och marknader över olika geografiska områden. Projektets övergripande syftet är att utveckla kunskapen om hur kollektivtrafiken kan bidra till en hållbar lokal och regional utveckling där olika grupper i samhället inkluderas. I det här projektet adresseras särskilt olika fördelningsaspekter, såsom exempelvis skillnader i effekter för olika geografiska områden, skillnader mellan olika resenärer, samt skillnader för olika socioekonomiska samhällsgrupper. Dessa frågor kommer huvudsakligen att analyseras genom kvantitativa analysmetoder och utgå från ett teoretiskt ramverk som har sin bas i samhällsekonomi och ekonomisk geografi. Genom användande av data på hög detaljnivå möjliggörs identifiering och separering av effekter som kollektivtrafiken bidrar med. Projektet bidrar också med ex-post utvärdering av investeringar i kollektivtrafik. Resultaten kommer att presenteras i fyra vetenskapliga artiklar samt en K2-publikation.

Description in English

Urbanization poses great demands on the spatial development of societies. Not only cities are faced with the challenge – also rural areas are affected by urbanization. In order for local and regional economies to develop, interaction and integration between people and firms is fundamental. Public transport can be a key element in enhancing a sustainable development at local and regional development, in which different groups of society are included. This project addresses specifically distributional aspects, both in terms of horizontal (geographical) and vertical (e.g. income or education) dimensions.. The research questions will primarily be targeted through quantitative spatial methods, and theoretically build on economic and geographic theories. Through the use of very detailed register data it is possible to identify effects on e.g. commuting and migration patterns, which are often difficult to study. The study will contribute to ex post evaluations of infrastructure investments. Results will be presented in four scientific articles and one K2 publication.

Senast uppdaterad av Magnus Jando