Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dolda och oförutsedda brottsoffer: Män som upplevt sexuellt våld

Kontaktperson: Charlotte C Petersson
Ansvarig: Charlotte C Petersson
Medarbetare: Lars Plantin
Finansiär: Brottsofferfonden
Tidsram: 2017-02-01 -- 2018-07-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Sexuellt våld mot män har länge varit en osynlig problematik i samhället och utgör även ett outforskat område inom forskningen. Föreställningar om att män generellt sett inte kan utsättas för sexuellt våld, utom möjligtvis i fängelser eller i krig, dominerar. Men sexuellt våld mot män utövas oftare än man tror. Det är dock mycket få män som polisanmäler sexuella övergrepp eller söker professionell hjälp i form av stödsamtal. Anledningarna bakom detta förefaller vara stereotypa uppfattningar om män, maskulinitet och sexualitet, dvs. synen på män som fysiskt starka, dominerande och sexuellt aktiva och intresserade. Detta leder till att män har svårare att identifiera sig som brottsoffer, lägger skulden på sig själv samt upplever det skamfyllt att bli utsatt för sexuellt våld. Upplevelsen, och stigmatiseringen kring denna, får ofta långsiktiga hälsomässiga konsekvenserna i form av depression, PTSD och psykosomatiska symptom. Kunskapsbristerna leder dock till avsaknad av stödinsatser samt brister i bemötandet från professionellas sida.

Syftet med den här forskningen är att ta fram och sprida ny kunskap om vuxna mäns erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld i barndomen och/eller i vuxen ålder samt undersöka hur dessa erfarenheter påverkar deras hälsa och deras vardagsliv. Genom att ställa frågor kring deras upplevelser av sexuellt våld kan vi få en bättre förståelse för vilken betydelse, inverkan och konsekvenser dessa erfarenheter har i männens vardagliga liv och för deras hälsa. Dessa djupgående kunskaper, samt spridningen av dessa, är en nödvändighet dels för att minska stigmatiseringen, men även för att utveckla stödinsatser och ett gott bemötande från professionellas sida. Genom den här forskningen kan nyckelfaktorer identifieras utifrån männens egna upplevelser av sexuellt våld, vilket är en förutsättning för att kunna stärka stödinsatserna. 

Description in English

Until recently, little attention has been given to males as victims of sexual violence. In fact, most of the writings in this area focuses upon female victimization. Males are more often recognised as perpetrators rather than victims. However, current research shows that male victims of sexual violence and rape, in childhood or in adulthood, still remain poorly understood in our society. Male victims of sexual violence find it difficult to report attacks and obtain help and support from professionals. Our society remains dominated by male views of masculinity, making it difficult to conceptualise men as victims. There is also a lack of awareness of the psychological problems facing male victims of sexual violence. The combination of these factors obscure the significance of the violence upon male victims in everyday life.

The purpose of this research is to produce new knowledge about men's experiences of sexual violence, in childhood or adulthood, and to explore how these experiences have shaped their wellbeing and everyday life. By understanding how male victims of sexual violence make sense of their experiences, we will also understand how they cope with the social, psychological and interpersonal consequences linked to the abuse. This research will contribute with the ethnographic data needed to elucidate how the experience of sexual violence of men affects their health and wellbeing. The new knowledge generated in this project will serve to develop the services for the victims, delivered by professionals, such as social workers, police, and health care professionals. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando