Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Developing academic literacies in higher education contexts - Challenges and opportunities for students with different backgrounds

Contact person: Lotta Bergman
Responsible: Lotta Bergman
Co-workers: Eva Davidsson
Funding: Malmö Universitet
Timeframe: 2018-09-01 -- 2023-12-31
Faculty/Department: Faculty of Education and Society
Subject: Matematik
Webpage: https://www.mnd.su.se/english/research/mathematics-education/research-projects/trace

The increased number of students in higher education and the larger heterogeneity in student groups has led to major changes in university teachers’ work during the last decades (Hyland 2006; Lea and Street 1998; Lillis 2001). Other influencing factors are the comprehensive development of information technology, globalization, and more far-reaching social responsibilities of universities in democratic societies (Kreber 2009). One of the most challenging responsibilities is to support students in gaining access to academic literacies: the ways of understanding, interpreting, and organizing knowledge that is practiced in the disciplines of the academy (Ivanič 1997; Lea and Street 1998; Wingate 2006; Hyland 2006; Duff 2010). The aim of the project is to gain a more profound understanding of the literacy challenges students with different language, ethnicity and class backgrounds face in various higher education context; and how university teachers can address those challenges to enhance students language and knowledge development (Bergman, 2014; Bergan, 2016; Hyland, 2004). The primary focus is on student’s writing since students’ written texts are still a predominant form of assessment and as such, it is a crucial activity in university education. However, we will not ignore other literacy activities since literacy activities are closely related and dependent on each other. They can be considered as practices surrounding the production of texts. I ask the following questions:   What challenges do students with different backgrounds experience in working with texts and assignments in different content areas and in different phases of their education?What is the significance of identity and identity work in and for their writing?  To what extent and in which specific ways do prevailing conventions and practices enable or constrain students meaning making?How can an explicit focus on academic literacies become an integral part of disciplinary learning?  
The research project is divided into two main phases. In the first phase, we will conduct exploratory interviews with student from two different academic disciplines (teacher education and social work education) during the first two years of their education. The interviews are set up to gain insight into the frame of reference of student’s experiences and personal interpretations (ideas, opinions, expectations, wishes etc.), and the opportunities and challenges students face in the academic culture. Furthermore, the data will consist of student’s portfolio of written assignments, student’s writing diaries, and support structure. The text material forms the basis for continual text analyses of how the students develop academic literacy in progression; and is also used as a basis for further interviews. The second phase constitutes an emancipatory action research study (Kincheloe, 2008) related to how students literacy development may become an integral part of disciplinary learning. We will arrange workshops in which the two disciplines engage in collaboration built on the results from the first phase. Furthermore, the teachers will plan, conduct, and evaluate teaching actions and investigate how to support student’s development.     

Beskrivning på svenska

Projektets syfte är att få en fördjupad förståelse av de utmaningar studenter med olika bakgrunder ställs inför när det gäller akademisk litteracitet i högre utbildning samt hur universitetets lärare kan stödja studenters språk- och kunskapsutveckling i progression genom utbildningen. Primärt fokus i studien är studenterna skrivande eftersom skrivna texter är den dominerande examinationsformen och således är av avgörande betydelse i universitetsutbildning. Emellertid omfattar projektet också andra literacy-aktiviteter, som t.ex. att läsa och tänka kritiskt, eftersom olika literacy-aktiviteter är förbundna med och beroende av varandra. De kan ses som praktiker som omger produktionen av text. Följande frågor är centrala:     Vilka utmaningar upplever studenter med olika bakgrunder i arbetet med texter i olika genrer och discipliner och i olika faser av utbildningen?Vilken betydelse har identitet och identitetsarbete i och för deras skrivande?I vilken utsträckning och på vilket sätt möjliggör eller begränsar rådande konventioner i akademien studenternas meningsskapande genom text?I vilken utsträckning kan ett explicit fokus på akademisk litteracitet bli en integrerad del av lärandet i en disciplin eller ett ämne? 
Forskningsprojektet är indelat i två faser. I den första fasen görs semistrukturerade intervjuer med studenter från två olika akademiska discipliner, lärarutbildningen och social arbete, med start i utbildningens första termin. Intervjuerna görs för att få kunskap om studenters upplevelser, erfarenheter, attityder och förhållningssätt, möjligheter de erbjuds och utmaningar de ställs inför i den akademiska kulturen. Vidare kommer materialet att bestå av studenters texter, skrivdagböcker, instruktioner till uppgifter och de olika former av stöd för skrivande som erbjuds inom ramen för undervisningen. Textmaterialet utgör underlag för analyser av studenters skrivande och hur de utvecklar sitt skrivande i progression genom utbildningen. Studenternas texter utgör också underlag för fortsatta intervjuer. Den andra fasen består av en aktionsforsknings-inspirerad studie relaterad till frågan om hur studenternas litteracitets-utveckling kan bli en integrerad del av lärandet i olika ämnen. I denna del av studien genomförs workshops med lärare som får ta del av och tillsammans reflektera över resultaten från den första delen av studien för att planera, genomföra och utvärdera olika sätt att integrera stöd för studenternas utveckling av akademisk litteracitet

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson