Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den urbana klimatpolitikens styrning och tillämpning samt omställningsförmågan i samhällets utkanter

Kontaktperson: Stephen Marr
Medarbetare: Marwa Dabaieh
Samarbetspartner: Nordic Africa Institute; Malawi University of Science & Technology
Finansiär: Formas
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier, Urbana studier

Varmare klimat och ökad urbaniseringstakt är två av det 21:a århundradets obestridliga fakta, världen över. Det föreslagna forskningsprojektet undersöker en rad frågor rörande hur folk isamhällets utkanter anpassar sig till klimatförändringar. Det tar sin utgångspunkt i en hög grad av urban ojämlikhet, kombinerad med en ojämn statlig närvaro. För att närma sig dessa frågor väljer projektet ett jämförande och etnografisk angreppssätt, utvecklat över en treårs period. Det tvärvetenskapliga forskarlaget utforskar fem urbana miljöer i Europa, Afrika och Nordamerika. För att nå uttömmande svar på de ovannämnda frågeställningarna krävs ett upplägg där platsspecifik etnografisk forskning utförs individuellt. I en tvärregionalt jämförande studie vävs sedan de olika individuella resultaten ihop för att identifiera beröringspunkter och olikheter mellan dessa vitt skilda platser, mellan olika världar som sällan utforskas ihop. Forskningsprojektet är viktigt av en rad skäl. För det första vill projektet problematisera tidens klimatförändringar och hållbarhetssträvanden för att på så sätt betona behovet av mer jämlika lösningar som gynnar alla som bor i städerna. För det andra vill projektet undersöka vilken innovationspotential som finns i stadsmiljöer som i allmänhet anses vara “ute imarginalen”. Slutligen belyser forskningsprojektet informella processer som används av de fattiga i städerna. 

Länk till dokumentering av avslutat projekt "The Practice and Politics of DIY Urbanism in African Cities": http://nai.uu.se/news/articles/2018/01/12/115134/

YouTube-sida för intervjuer från deltagare: https://www.youtube.com/channel/UCASf3zFm9VKPwOpwlm9CZrw

Description in English

A warming climate and the increased pace of urbanization across the world are two indisputable facts of the 21 st century. The aforementioned challenges are of urgent scholastic and policy interest. The proposed research takes as its point of departure high degrees of urban inequality in the context of uneven state presence. The research project therefore interrogates a set of interrelated questions examining how people at the margins adapt to climate change. To address these questions the project adopts a comparative and ethnographic approach deployed over a three year period. The interdisciplinary research team engages five different urban settings across Europe, Africa, and North America. The research design calls for site-specific ethnographic work conducted individually to interrogate the preceding questions. The individual work leads to a collaborative cross-regional  comparison to identify points of similarity and difference in parts of the world rarely studied together. The research project is important for a number of reasons. First, by problematizing current climate change and sustainability efforts we point to the need for more equitable solutions that benefit all urban residents. Second, the research project demonstrates that urban locations typically considered “off the map” are sites of innovation potentially exportable to other cities in the world. Lastly, the research project illuminates informal processes deployed by the urban poor.

Link to the documentary of concluded project "The Practice and Politics of DIY Urbanism in African Cities": http://nai.uu.se/news/articles/2018/01/12/115134/

View the YouTube page for other interviews from praticipants: https://www.youtube.com/channel/UCASf3zFm9VKPwOpwlm9CZrw

Senast uppdaterad av Magnus Jando