Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den personliga assistansens välfärdsvinster

Kontaktperson: Hanna Egard
Ansvarig: Hanna Egard
Samarbetspartner: Lunds universitet, Certec, LTH, Furuboda Assistans
Finansiär: Furuboda Assistans
Tidsram: 2018-01-01 -- 2018-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Det är ingen överdrift att påstå att personlig assistans, förutom ökade möjligheter till självbestämmande och delaktighet, även har kommit att förknippas med skenande kostnadsutveckling och stora vinster för privata assistansanordnare. I föreliggande studie fokuseras vare sig statens kostnader eller företagens vinster.

Studiens fokus är i stället den personliga assistansens ”välfärdsvinster”, det vill säga hur personlig assistans kan organiseras och utformas så att insatsen bidrar till välfärd, självbestämmande, delaktighet och förbättrade levnadsförhållanden för dem som behöver stödet.

Syftet med studien är tudelat. För det första är syftet att undersöka och konkret formulera den personliga assistansens betydelse för enskilda assistansanvändares levnadsförhållanden och möjlighet till delaktighet och självbestämmande. För det andra är syftet att skapa en fördjupad förståelse angående vad som är viktigt för att skapa en organisation, arbetssätt och ett förhållningssätt hos assistansanordnare som främjar självbestämmande och delaktighet för anordnarens kunder som har assistansersättning. 

Studien kommer att genomföras i form av en forskningscirkel med användare av personlig assistans och chefer vid företaget Furuboda assistans. Samtalen under forskningscirkeln kommer att dokumenteras och utgöra en del av studiens empiriska material. Därefter följer utvecklingsfas och implementeringsfas av forskningscirkelns resultat i verksamheten. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando