Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet

Kontaktperson: Hanne Berthelsen
Ansvarig: Hanne Berthelsen
Samarbetspartner: Docent Katharina Wretlind, Folktandvården i VGR regionen, professor Hugo Westerlund, Föreståndare Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Finansiär: Forte
Tidsram: 2017-01-01 -- 2020-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi
Hemsida: http://www.copsoq.se/

Tandvården har en krävande arbetsmiljö, där tidspressen utgör ett av de största problemen. För både vårdpersonal och vårdorganisationer är hög kvalitet i arbetet ett av de viktigaste målen, eftersom detta är centralt både för verksamheten och arbetsglädjen. Arbetsmiljöns eventuella effekt på tandvårdens kvalitet är dock ännu okänd, trots att tandsjukdomar fortfarande är att betrakta som ett betydande folkhälsoproblem. Det övergripande syftet med vårt projekt är därför att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvalitén på kliniknivå.

Vår hypotes är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. Sambandet mellan självskattad vårdkvalitet och den, enligt ovanstående kriterier, objektiva vårdkvaliteten kommer också att analyseras.

Data om tandfyllningar hämtas från det rikstäckande svenska kvalitetsregistret för karies och parodontit, SKaPa; data om avvikelser hämtas från landstings register. Uppgifter om arbetsmiljön bygger på data insamlade 2014-15 i det pågående valideringsprojektet för COPSOQ II. Befintlig data från 989 personer, som arbetar på 80 folktandvårdskliniker i allmäntandvården kommer att ingå i analyserna tillsammans med data som är planerade att samlas in under 2016 från ytterligare 40-60 kliniker.  Analyserna baseras på strukturella ekvationsmodeller (SEM) och så kallade propensity scores för kontroll av störfaktorer (confounding).

Projektet bör tillföra ny och angelägen kunskap om det komplexa sambandet mellan organisatorisk och social arbetsmiljö å ena sidan och tandvårdskvalitet å den andra.

Description in English

Dentistry has been shown to have a demanding psychosocial work environment where time pressure is a main problem. Quality of work can be considered as one of the most valuable goals for human service workers and organizations as it is closely connected to the core of work. However, the potential impact of the work environment on dental care quality remains unknown, despite that dental diseases are still a major public health challenge.

The overall aim is to investigate the relationship between work environment and dental care quality at the clinic level. We hypothesize that the quality of a technically demanding work task such as composite fillings in posterior teeth and patient safety are influenced by work load and interpersonal relationships at the clinic. Our specific aims are to analyze to what extent a) reported adverse events and b) the objective longevity of dental fillings are impacted by workload and interpersonal relationships at the clinic. Additionally, we will investigate whether any such effect is mediated by stress. We will also evaluate self-assessed care quality as an indicator of objective dental care quality at the clinic level.

Prospective data on the outcomes will be obtained from The Swedish Quality Registry for Caries and Periodontal Disease (longevity of dental fillings) and from the county councils (adverse events).  Exposure data is based on a work environment survey conducted 2014-15 as part of the ongoing Swedish validation project of COPSOQ II. Data from 80 general public health dental clinics, based on 989 individual ratings and planned data from 40-60 more clinics will be included in the analyses. The main analyses will be based on Structural Equation Modelling, and propensity scores will be calculated for confounding adjustment.

The project adds innovative knowledge on the complex interplay between working conditions in dentistry and oral public health.

Senast uppdaterad av Magnus Jando