Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Crossbite correction in the mixed dentition

Kontaktperson: Sofia Petrén
Ansvarig: Sofia Petrén
Medarbetare: Lars Bondemark och Krister Bjerklin
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2001-01-01 -- 2011-01-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Sammanfattning forskningsprogram 2009-11-04
BAKGRUND
Det råder stor enighet i den vetenskapliga litteraturen om att korsbett orsakar stora kliniska problem och utebliven behandling medför negativa konsekvenser för käktillväxt, bett- och temporomandibulär funktion. Emellertid existerar det olika uppfattningar avseende olika behandlingsmetoders effektivitet. Jämförande prospektiva randomiserade studier avseende olika behandlingsmetoder för tvångsförande korsbett saknas. Ytterst få studier har utvärderat behandlingsresultaten på lång sikt eller utfört för kostnad/effektivitets-analyser.

HYPOTESER
1. Trots många studier om korsbettsbehandling finns ingen vetenskaplig evidens för vilken korsbettsbehandling som är mest effektiv.
2. Ingen skillnad mellan Quad Helix, expansionsplåt och compositonlay föreligger med avseende på behandlingseffekt. Ingen spontankorrektion sker i växelbettet.
3. På sikt är Quad Helix och expansionsplåt likvärdiga i behandlingseffekt, men korsbettspatienterna kommer aldrig nå samma bredd som normalpatienterna.
4. Quad Helix är mer kostnadseffektiv än expansionsplåt.

SPECIFIK MÅLSÄTTNING; I föreliggande delarbeten avses
I. Att utföra en systematisk översiktsartikel för att undersöka och sammanställa den evidensbaserade kunskap som finns med avseende på tidig behandling av korsbett.
II. Att i växelbettet, dvs 8-9 års åldern, med RCT-metodologi utvärdera effektiviteten efter behandling med Quad Helix, expansionsplåt och composituppbyggnad samt jämföra med obehandlade patienter.
III. Att efter uppnått behandlingsresultat med Quad Helix eller expansionsplåt jämföra dessa behandlingsmetoder  tre år efter avslutad behandling, med varandra och med ett matchat normalmaterial.
IV. Att genomföra en kostnads/effektivitets-analys av korsbettsbehandling med Quad Helix resp. expansionsplåt.

MATERIAL OCH METODER
Systematisk översiktsartikel: En sökning i Pub Med och The Cochrane Library skall göras med specifika inklusionskriterier. En kvalitetsutvärdering kommer också att utföras med avseende på studiedesign, materialstorlek, resultat, statistisk analys mm.
Kliniska studien: Patienterna randomiseras i 4 grupper om 15 patienter vardera. Grupperna innefattar behandling med Quad helix, expansionsplåt, komposit onlay samt en obehandlad kontrollgrupp. Avtryck för studiemodeller sker vid behandlingsstart, samt efter 6 och 12 månader. Lyckandefrekvens, expansionsgrad och behandlingstid analyseras.
Långtidsuppföljning: Sker med mätning på studiemodeller vid behandlingsstart, avslutad behandling samt 1, 2, 3 år efter. Patienterna jämförs med ett matchat normalmaterial.
Kostnads-effektivitetsanalys: görs tillsammans med hälsoekonom från SBU.

BETYDELSE
Den höga prevalensen av korsbett innebär att på svenska distriktskliniker utförs ett stort antal korsbettsbehandlingar och många av dem är kostsamma och tidskrävande. Vidare är kartläggning av olika behandlingsmetoder bristfälligt utredda.  I princip saknas jämförande prospektiva randomiserade studier avseende olika behandlingsmetoder för tvångsförande korsbett. Undersökningar och analyser för att öka förståelsen för vilken form av behandling av korsbett som är som mest effektiv, både på kort och lång sikt, samt ur hälsoekonomisk aspekt, skulle därför vara av stort värde för tandvården

Publikationer

I. Petrén S, Söderfeldt B, Bondemark L. A systematic review concerning early orthodontic treatment of unilateral posterior crossbite. Angle Orthod 2003;73:588-96.
II. Petrén S, Bondemark L. Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition: a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 2008;133(6):790.e7-13.

 

Description in English

The aim of these studies is to evaluate the effectiveness of posterior crossbite correction in the mixed dentition. The study involves a systematic review, a randomized, controlled clinical study concerning different method for crossbite correction, a long-term follow up study of these patients and a cost-effectiveness evaluation.

Senast uppdaterad av Magnus Jando