Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Byråkratisering av offentliga organisationer? En jämförande studie av organisationsprofessionella i Sverige och Nya Zeeland

Kontaktperson: Patrik Hall
Ansvarig: Patrik Hall
Medarbetare: Linda Nyberg, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Karl Löfgren, Victoria University, School of Government och Wellington
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Victoria University (Nya Zeeland)
Finansiär: Forte
Tidsram: 2019-07-01 -- 2022-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Globala politiska studier

Syftet med detta forskningsprojekt är att beskriva och förklara expansionen av organisationsprofessionella inom offentliga organisationer. Denna grupp består av chefer och administratörer på hög nivå (t.ex. ekonomer, HR, strateger, kommunikatörer) vars primära roll är att hantera funktioner som kvalitetskontroll, granskning och redovisning, prestationsmätningar och organisatorisk marknadsföring.

Forskning tyder på att antalet organisationsprofessionella ökar i högre grad än personal i den offentliga sektorns kärnverksamhet, vilket har beskrivits som en minskning av "varma" händer (lärare, hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare) till fördel för fler "kalla" händer (chefs- och managementpersonal), och därmed en risk för en byråkratisering av offentliga organisationer. Detta projekt kommer att skapa starkare evidens rörande denna utveckling och dess bakomliggande drivkrafter genom en unik jämförelse mellan Sverige och Nya Zeeland – det senare ett land med en starkt centralistisk tradition inom offentlig sektor i kontrast till den starkt decentraliserade strukturen inom svensk, offentlig sektor.

Projektet består av två faser. Den första utgörs av en beskrivande statistisk studie av utvecklingen av organisationsprofessionella i jämförelse med andra yrkesgrupper i stora offentliga organisationer från 1990 och framåt. I den andra fasen kommer tre huvudsakliga hypoteser om mekanismerna bakom (den potentiella) expansionen av organisationsprofessionella att prövas, med fokus på delegerade budgetar, organisationsstorlek och en jämförelse mellan "mjuka" och "tekniska" offentliga tjänster.

Projektet svarar mot behovet av att förstå och agera utifrån framtida utmaningar för den offentliga sektorn. Ökningen av de organisationsprofessionellas antal och inflytande är kopplat till en ökning av administrativa uppgifter för personalgrupper i kärnverksamheter. En växande administrativa börda har i sin tur identifierats som en av de stora utmaningarna för kvaliteten och hållbarheten i det offentliga arbetslivet, vilket påverkar frågor om arbetshälsa och arbetstillfredsställelse på grund av ökande arbetsbelastning.

Description in English

The objective of this research project is to describe and explain the expansion of organisational professionals within public organisations. This group consists of managers and high-level administrators (e.g. economists, HR, strategists, communicators) whose primary role is to manage functions such as quality control, audits and review, performance management, and organisational branding.

Research suggests that the number of organisational professionals appears to be increasing at a higher rate than core operational staff: what has been described as a decrease of ‘warm’ hands (teachers, health staff and social workers) in exchange for an increase in ‘cold’ hands (managerial and monitoring office staff), and thus a risk of bureaucratising public organisations. This project will further our understanding and provide evidence of this development and the driving factors behind through a unique comparison between Sweden and New Zealand – the latter a country with a strongly centralist tradition within the public sector in contrast to the decentralised structure of the Swedish public sector.

The project consists of two phases. The first entails a descriptive statistical study of the development of organisational professionals vis-à-vis other professional groups in large public organisations from 1990 and onwards. In the second phase, three main hypotheses on the mechanisms behind the (potential) expansion of organisational professionals will be tested, related to delegated budgets, organisational size, and a comparison between “soft” and “technical” public sector services.

The project speaks to the need to understand and address challenges facing public sector work in the near future. The expansion of the number and influence of organisational professionals has been connected to an increase in administrative tasks, connected to managerial demands, for core operative staff. Overpowering administrative burdens has been identified as one of the big challenges to the quality and sustainability of public sector work life, affecting issues of occupational health and work satisfaction due to increasing workloads.

Senast uppdaterad av Magnus Jando