Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Biobarriärer - hälsa, besvär och läkning

Kontaktperson: Johan Engblom
Ansvarig: Johan Engblom
Medarbetare: Tautgirdas Ruzgas, Marité Cardenas, Vitaly Kocherbitov, Sabrina Valetti, Sebastian Björklund, Magdalena Annersten Gershater, Anna Gustafsson, Anette Gjörloff Wingren, Jessica Neilands, Gabriela Enggren, Javier Sotres, Sergey Shleev, Petri Gudmundsson och Pete
Samarbetspartner: Bioglan AB, In Vitro Plant – tech AB, Sterisol AB, Galenica AB, Magle Chemoswed AB, Pampett AB, Obducat Technologies AB, Prebona AB, Truly Labs AB, Zelmic AB, Perrigo Nordic AB, Sanicare AB, Q – Pharma AB, RISE Research Institutes of Sweden
Finansiär: Kunskapsstiftelsen
Tidsram: 2019-11-19 -- 2027-10-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för biomedicinsk vetenskap, Institutionen för vårdvetenskap

Åkommor i biologiska barriärer som hud och slemhinnor påverkar alla från spädbarn till äldre. Hudtillstånd rapporterades som den fjärde ledande orsaken till icke-dödlig börda i studien Global Burden of Disease (GBD) 2013, där den största tillskrivs hudsjukdomen dermatit. Dermatologiska symptom är dessutom ofta den första manifestationen av systemisk sjukdom. Således är lösningar som förbättrar hälsan och läkningen av biologiska barriärer mycket önskvärda. Hälsotillståndet på biobarriären påverkas av flera delar: (i) mikrobiotan, (ii) de fysikalisk-kemiska egenskaperna hos slemhinnor eller stratum corneum-strukturen (den döda eller mindre biologiskt aktiva vävnaden), och (iii) immunförsvarets förmåga hos värden. 

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att anta ett helhetsperspektiv för att generera ny kunskap som underlättar utveckling av nya och konkurrenskraftiga produkter riktade till hälsa och läkning av biologiska barriärer. Tillsammans med 13 företag vidareutvecklar vi befintliga expertområden och skapar en ”verktygslåda” för att möjliggöra utveckling av hållbara lokala formuleringar, förhindra utveckling av trasiga barriärer, utnyttja ex vivo-modeller, och reglera mikrobiota. Visionen är att förbättra hälsa och läkning av biologiska barriärer genom att modernisera kliniska behandlingar och produkter baserade på kunskap om molekylär nivå, genererade av samarbete mellan universitet och branscher och kliniker inom ett forsknings- och utbildningsområde definierat som ”Biobarriärer - hälsa, störningar och läkning”.

Description in English

Disorders of biological barriers like skin and mucosa affect everyone from the infant to the elderly. Skin conditions alone were collectively reported as the 18th leading cause of disability adjusted life years (DALYs) and the fourth leading cause to nonfatal burden in the Global Burden of Disease study (GBD) 2013, where the greatest burden from skin disease was attributed to dermatitis. Dermatological findings often are the initial manifestation of systemic disease and dermatological research, education, clinical application and local and national health support therefore are critical tenets for dermatology’s role on the global health platform. With respect to mucosal conditions the scene is even more complex and not less severe, comprising various types of mucosa in different local and sometimes harsh environments. Thus, solutions improving health and healing of biological barriers are highly desirable.It is becoming increasingly realized that biobarrier health depends on (i) the microbiota, (ii) the physicochemical properties of mucosa or stratum corneum structure (the dead or less biologically active tissue), and (iii) the adequate immune defense ability mainly hosted in the viable tissue.

The ultimate objective of this project is therefore to adopt a holistic perspective and utilize the power of multidisciplinary research to generate new knowledge that facilitates development of new and competitive products targeting health, disorders and healing of biological barriers.Project partners will further develop existing expert areas and create a “tool box” for enabling development of sustainable topical formulations, preventing development of broken barriers, exploiting ex vivo models, regulating microbiota, and providing relevant sensing. The vision is to improve health and healing of biological barriers by modernizing clinical treatments and products based on molecular level knowledge, generated by university-industry-clinics collaboration. 

Senast uppdaterad av Carolin Lind