Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att utmana med dans. En studie om hur dansare använder kropp och blick för att utmana stereotypa idéer om människor med fysiska funktionsnedsättningar

Kontaktperson: Elisabet Apelmo
Ansvarig: Elisabet Apelmo
Finansiär: Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Tidsram: 2018-04-03 -- 2019-06-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Under senare år har funktionsnedsatta kroppar blivit allt synligare i de offentliga rummen. Några exempel i medierna är Paralympics i London 2012, som var en succé vad gällde både publikantal och mediernas täckning, och SVT:s dokumentärserie Köping Hillbillies (2010) och realityserien Mot alla odds (2012-2013), som båda handlar om människor med fysiska funktionsnedsättningar. Forskning visar dock att stereotypa synsätt lever kvar inom medierna: bilderna av å ena sidan det tragiska offret och å andra sidan hjälten som övervunnit svårigheterna är svåra att bli av med. Dessa stereotyper spelar roll: de påverkar vardagens sociala interaktioner, de kan legitimera diskriminering och ha inflytande på hur politiska riktlinjer och åtgärder utformas. 

Inom scenkonst, på populärkulturella scener, i sociala medier och i stadsrummet har människor med funktionsnedsättningar haft större möjligheter att styra över hur de framstår. Inom dans, som är ett särskilt intressant exempel då kroppen och dess rörelser står i centrum, har flera grupper startat i Sverige under det senaste decenniet. De har det uttalade målet att utmana stereotypa idéer om människor med funktionsnedsättningar liksom kroppsnormer inom danskonst. Kroppar som tidigare dolts på institutioner eller i försök att passera som normala görs synliga och idéer om den normala kroppen kan på så sätt utmanas. 

Pilotstudiens syfte är att utforska kroppars och blickars betydelse för att utmana stereotypa föreställningar om människor med fysiska funktionsnedsättningar (i form av rörelsehinder), med danskonst som empiriskt exempel. Frågeställningarna är:

  • Vilka strategier används inom dansen för att utmana såväl stereotypa idéer om människor med fysiska funktionsnedsättningar som kroppsnormer inom danskonsten?
  • Hur använder dansarna kroppar och blickar i interaktionen med betraktarna?

 Semistrukturerade intervjuer görs med dansare med fysiska funktionsnedsättningar (rörelsehinder), och ledare (konstnärliga ledare, koreografer, projektledare med eller utan funktionsnedsättningar) vid svenska dansgrupper och dansprojekt. Studiens mål är att bidra till kunskap om de strategier som används för att utmana stereotyperna och bryta med normerna.

Senast uppdaterad av Magnus Jando