Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att köpa sex – funktion, utsatthet och välfärdsinsatser

Kontaktperson: Ylva Grönvall
Ansvarig: Ylva Grönvall
Medarbetare: Lars Plantin och Charlotta Holmström
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2017-09-01 -- 2021-09-01
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Det sociala landskapet, förutsättningarna och marknaden för köp av sexuella tjänster har förändrats och differentierats avsevärt de senaste decennierna. Faktorer som globalisering, migration och fri rörlighet samt den tekniska utvecklingen och internet har förändrat förutsättningarna för hur köp och försäljning av sexuella tjänster genomförs. I takt med samhällets förändring finns idag ett större konsumtionsutrymme med en större differentiering och specialisering på konsumtionsmarknaden. Samhällsförändringarna har också i vissa fall lett till ökad social differentiering, ökade socioekonomiska skillnader och ökad social utsatthet bland vissa grupper. Sex mot ersättning som företeelse är mångfacetterad och de personer som säljer och köper sexuella tjänster är en heterogen ansamling individer. Människors livsvillkor, uppehållsstatus i Sverige och socioekonomiska situation är några av många faktorer som påverkar motiven för att sälja eller köpa sex samt vilken funktion sex mot ersättning får för personen. Detta är intressant i relation till individens upplevelser av den egna och andras utsatthet, eventuellt behov av hjälp och stöd samt hur detta förhåller sig till välfärdssamhällets möjligheter att bistå med hjälp och stödinsatser. 

Syftet med studien är att belysa hur köp av sexuella tjänster konstrueras, tolkas och förstås utifrån den köpande partens perspektiv. Vidare kommer studien att undersöka hur sexköp konstrueras som ett socialt problem genom olika välfärdsinsatser på fältet. Studien kommer bestå av fyra delstudier där delstudie ett, två och tre är fallstudier som undersöker hur sexköp konstrueras, tolkas och förstås utifrån den köpande partens perspektiv, med fokus på funktion, sexualitet, nära relationer, utsatthet och välfärdsinsatser. Den fjärde delstudien fokuserar på konstruktionen av sexköp som ett socialt problem, hur detta har format och påverkat välfärdsarbetet inom fältet samt hur detta kan ses i relation till målgruppens upplevelser.

Description in English

The social landscape, conditions and the market regarding purchase of sexual services has changed in considerable ways during the last decades. Factors such as globalization, migration and mobility, as well as technological development and Internet have changed the conditions for the sale and purchase of sexual services. As society changes, today there is a greater consumption space with greater differentiation and specialization in the consumer market. Social change has in some cases also led to increased social differentiation, increased socioeconomic differences and increased social vulnerability among certain groups. Transactional sex as a phenomenon is multi-faceted and the people who sell and buy sexual services are a heterogeneous accumulation of individuals. Living conditions, residence status in Sweden and socioeconomic situation are some of the factors that influence the motives for selling or buying sex, but also what meaning the sale or purchase of sexual services has for an individual. This is interesting in relation to the individual's experiences of vulnerability, possible need for help and support, and how this relates to different welfare measures. 

The purpose of the study is to illustrate how the purchase of sexual services is constructed, interpreted and understood based on the buyer's perspective. Furthermore, the study will investigate how sex purchases are designed as a social problem through various welfare initiatives in the field. The work will be divided into four sub-studies where part-study one, two and three are case studies that examine how sex purchases are constructed, interpreted and understood from the buyer's perspective, focusing on function, sexuality, close relationships, exposure and welfare efforts. The fourth part-study deals with the construction of purchase of sexual services as a social problem and how it has shaped and influenced welfare work in the field and how this can be seen in relation to the target group’s experiences.

Senast uppdaterad av Carolin Lind