Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att bevittna arbetsplatsmobbning

Kontaktperson: Sandra Jönsson
Ansvarig: Sandra Jönsson
Medarbetare: Tuija Muhonen och Laura Francioli University of Copenhagen
Finansiär: Forte
Tidsram: 2019-01-01 -- 2021-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Arbetsplatsmobbning – hur påverkar och påverkas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Arbetsplatsmobbning är ett allvarligt problem som får negativa konsekvenser för den utsatta individen, organisationen och samhället i stort. Det är ett utbrett problem då cirka 9 procent av de anställda i det svenska arbetslivet har upplevt mobbning. Tidigare forskning om arbetsplatsmobbning har huvudsakligen fokuserat antingen på den utsatta eller på förövaren. Detta innebär att en viktig aktör blivit förbisedd, nämligen de som bevittnar mobbning. Vi hävdar att det finns ett behov att flytta fokus från de individer som är direkt involverade i en mobbningssituation till vittnen och det organisatoriska sammanhanget.

Syfte och användningsområde

Syftet med projektet är att undersöka den komplexa situationen av arbetsplatsmobbning med särskilt fokus på vittnen. Projektet ska bidra med ny kunskap om arbetsplatsmobbning, vittnens agerande och dess relation till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Denna kunskap kan tillämpas av chefer och organisationer som en del av det förebyggande arbetet.

Teori och metod

För att kunna analysera den organisatoriska kontexten i relation till arbetsplatsmobbning och vittnens beteende kommer olika datainsamlingsmetoder att används (mixed-methods). Job Demands-Resources-teorin (J-DR), teorin om Psychosocial safety climate (PSC ) och ett genusperspektiv utgör den teoretiska ramen.

Följande forskningsfrågor kommer att behandlas:

  • Hur relateras olika organisatoriska faktorer till vittnens beteenden (ex. aktiv/passiv/konstruktiv/destruktiv) i en mobbningssituation?
  • Hur påverkar vittnens beteende mobbningssituationen och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Hur relateras vittnens beteende till PSC , hälsa, arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och avsikt att stanna i organisationen?

Empiri: genomförande och datainsamling

Det föreslagna projektet kommer att genomföras inom hälso- och sjukvården med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som deltagare. Datainsamling kommer att ske genom intervjuer och genom enkätstudier (vid två tillfällen för att kunna samla longitudinella data).

Description in English

Workplace bullying – antecedents and consequences related to organizational and social work environment

Workplace bullying is a highly negative experience that has consequences and costs for the individual, the organisation and society. It is a severe and widespread problem as approximately 9 % of the Swedish working population have experienced bullying. Previous research on workplace bullying has primarily focused on either the targets or the perpetrators. This implies that one important actor has been neglected, namely the bystander (witnesses of bullying). We maintain that there is a need to shift focus from the individuals who are directly involved in a negative situation to the bystanders and the organisational setting.

Project aim and area of use

The aim of the project is to investigate the complex situation of workplace bullying with focus on the bystanders. The project aim to contribute with new knowledge about workplace bullying, bystanders’ behaviour and its relation to the organisational and social work environment. This knowledge can be applied by managers and organisationsin their preventive work.

Theory and methods

In order to analyse the organisational context in relation to work place bullying and bystanders’ behaviour a mixed method approach will be applied. The JD-R theory, the theory of Psychosocial safety climate (PSC ), and a gender perspective will form the theoretical framework.

Following research questions will be addressed:

  • How are different organisational factors related to the bystanders’ behaviour (e.g. active/passive/constructive/destructive) in a bullying situation?
  • How do bystanders’ behaviour affect the bullying situation and the organisational and social work environment?
  • How is bystanders’ behaviour related to the PSC , their health, work engagement, job satisfaction and intention to stay in the organisation?

Emphirical method and data collection

The proposed project will be conducted in the health care sector, with doctors, nurses and assistant nurses as participants. Data will be collected through interviews and through questionnaire studies (at two occasions to be able to gather longitudinal data).

Senast uppdaterad av Charlotte Orban