Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Allmännyttans innovationslabb

Kontaktperson: Martin Grander
Ansvarig: Martin Grander
Samarbetspartner: SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) m. fl.
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2017-12-17 -- 2019-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier
Hemsida: https://www.allmannyttan.se/innovationslabb/allmannyttans-innovationslabb/

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Projektet delfinansieras av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

Med den övergripande målsättningen att ”få fler att göra mer för att motverka utanförskap och segregation, utveckla, utprova och verifiera metoder och verktyg för att minska bostadssegregationen inom samhället” vill parterna skapa fyra lokala innovationslabb inom följande områden: minska långtidsarbetslösheten med fokus på kvinnor, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska brottsligheten

Projektet tar sin utgångspunkt i de erfarenheter som finns hos allmännyttan och som SABO synliggjort bland annat i forskningsprojekt som ”Nyttan med Allmännyttan”. Projektet syftar till att nyttja Hyresgästföreningens, de lokala bostadsbolagens samt lokala samarbetspartners upparbetade kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsbolag som vill hitta lösningar på ovanstående prioriterade samhällsutmaningar. 

Projektet syftar också till att skapa en väg in för aktörer som har erbjudanden som stödjer detta arbete. Det görs genom att skapa en plattform för idégenerering och en mötesplats för matchmaking där nya relationer/ labb/ lösningar mellan bostadsbolag och lokala aktörer kan skapas. Projektet ska slutligen ta fram förslag på effektiva sätt att sprida metoder och verktyg som genereras i innovationslabben via medverkande parter, kommuner och medlemsbolag så att dessa erfarenheter kan spridas nationellt.

Description in English

With the overall goal of getting more people involved in counteracting exclusion and segregation, developing, testing and verifying methods and tools for reducing housing segregation, SABO, The Swedish Union of Tenants and Sustainable Innovation (SUST) want to create four local innovation labs in the areas of: Reduce long-term unemployment, with focus on women; Raise the schools and students' results; Strengthen social services; and Crime prevention.

The project takes its starting point in the experience within the public housing sector that SABO has made visible through previous research projects. The project further aims at utilizing knowledge built up within the Swedish Union of Tenants, the local housing companies and local partners to make methods and tools available for housing companies seeking solutions to the abovementioned priority challenges in society. 

The project aims to create a clear path for actors who have promotions that support this work and a platform for idea creation and matchmaking for the creation of new relationships / labs / solutions between housing companies and local actors. Finally, the project will create a proposal for a subsequent dissemination project of methods and tools generated through the innovation labs through participating parties, municipalities and member companies.

Senast uppdaterad av Magnus Jando