Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Allmännyttan och blandningspolitikens praktik

Kontaktperson: Martin Grander
Ansvarig: Martin Grander
Medarbetare: Tapio Salonen
Finansiär: Formas
Tidsram: 2018-09-01 -- 2021-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka hur det går till när kommunala allmännyttiga bostadsbolag i praktiken svarar mot det nationella bostadspolitiska målet att främja en socioekonomisk blandning. Utgångspunkten är att allmännyttan är kommunernas främsta instrument att styra en blandning av upplåtelseformer i kommunen som helhet, vilket har sammankopplats med främjandet av socioekonomisk blandning och minskad segregation.

Svensk forskning har emellertid under senare år visat på parallella och motsägelsefulla tendenser på såväl residualisering som gentrifiering av allmännyttans bestånd. Lokala variationer av allmännyttans roll och betydelse för en blandningspolitik har visat sig vara betydande. Med utgångspunkt i variationen är syftet att studera blandningspolitiken i allmännyttan utifrån 1) policies 2) praktiker och 3) utfall.

Projektet, som använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa studier, studerar allmännyttiga företag över hela landet och genomför fallstudier i tio städer. Detta projekt är nära knuten till ett omfattande forskningsprogram som drivs av forskargruppen 2018–2023 med finansiering från allmännyttiga bostadsbolag i Malmö och Göteborg. Två doktorander kommer att knytas till studien och forskargruppen kommer bland annat att genomföra intervjuer, enkätundersökningar, analysera registerdata för att på ett heltäckande sätt analysera frågan om social blandning i och av kommunala bostadsföretag och dess implikationer för en social bostadspolitik

Description in English

This research project aims to investigate how municipal housing companies in practice respond to the national political housing goal of furthering socioeconomic diversity in cities and towns. The point of departure is that public housing is the municipalities’ principal instrument of steering various forms of tenure, which has been linked to promoting a socioeconomic mix and decreased segregation. 

However, recent Swedish research has demonstrated parallel and contradictory tendencies regarding both residualization and gentrification of the public housing stock. Inter-municipality heterogeneity in the role and significance of public housing for social mix policies has been shown considerable. Embarking from this variation, the purpose is to study social mix policy in public housing from 1) policies, 2) practices, and 3) outcomes.

The project, which employs both quantitative and qualitative studies, investigates municipal housing companies across the country and conducts case studies in ten towns. The project is closely linked to a comprehensive research program carried out by the research group and financed by municipal housing companies in Malmö and Gothenburg. The project will employ two PhD-students and the research group will, inter alia, conduct interviews, surveys and study register data in order to comprehensively analyze the issue of social mix within and through municipal housing companies, as well as its implications for social housing policy.

Senast uppdaterad av Magnus Jando