Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd

Kontaktperson: Karin Grundström
Ansvarig: Karin Grundström
Medarbetare: Peter Parker, Urbana studier, Malmö universitet, Martin Grander, Urbana studier Malmö universitet, Anders Larsson, David Pinder och Cecilia Wendt
Finansiär: Formas
Tidsram: 2019-12-01 -- 2023-11-30
Forskningsprogram: Institute for Urban Research
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Förtätning, privatisering och polarisering av stads/landskapet riskerar att leda till ohållbar, ojämlik och orättvis fördelning av och tillträde till allmänna platser för hälsa, rekreation, demokratiskt inflytande och rörelsefrihet. I kontrast till denna utveckling är syftet med projektet att studera rumslig rättvisa genom att analysera planering och användning av allmänningar och stråk som kopplar stad och landsbygd och som kopplar socio-ekonomiskt och etniskt segregerade stadsdelar i det postindustriella stads/landskapet.

Projektet utforskar allmänningar och stråk i Malmö, Lund och Staffanstorp inom följande delstudier:

  1. Historiska spår. Analyser av historiska definitioner samt en regional kartläggning visar vilka betydelsefulla allmänningar och stråk som fortfarande används.
  2. Planering. Analyser av regler, lagar och ekonomiska incitament visar relationen mellan planering av allmänningar och stråk och socio-ekonomisk samt etnisk segregation.
  3. Praktiker. Kartläggningar i appar och på papper, workshops, interventioner och walk-alongs visar olika gruppers användning och tillträde till nio utvalda allmänningar och stråk.

Forskningen sker i nära samarbete med brukare, berörda kommuner, nationella och internationella forsknings- och utbildningsinstitutioner samt konstnärer och redovisas i forskningsartiklar, en gemensam bok och en utställning. Projektet är kopplat till en international advisory board och en nationell referensgrupp.

Det övergripande målet är att motverka fragmentering samt bidra till ett miljömässigt hållbart och socialt uthålligt stads/landskap.

Description in English

Densification, privatisation and polarisation in the post-industrial urban-rural landscape, risks leading to unsustainable, unequal and unjust access to and distribution of valued public spaces in support of recreation, health, democratic influence and freedom of movement. In contrast to this development, the aim of the project is to investigate spatial justice by analysing usage and planning of allmänningar [commons] and stråk [pathways], i.e. public spaces that connect urban and rural environments and socio-economically and ethnically segregated neighbourhoods.

The project investigates commons and pathways in Malmö, Lund and Staffanstorp in three work packages.

  1. Historical traces. Analysis of historical definitions and a regional mapping show significant commons and pathways still in use.
  2. Planning. Analysis of regulations, rules and economic incentives show the relation between planning of commons and pathways and socio-economic and ethnic segregation.
  3. Practices. Critical mapping on paper and in apps; workshops; interventions and walk-alongs show use and access of different user-groups to nine commons and pathways.

The project evolves in close collaboration with users, artists, the three municipalities, national and international research- and teaching environments. Results will be presented in research articles, a co-written book and an exhibition.

The long-term goal is to counteract fragmentation and support an environmentally and socially sustainable city/landscape. The research project also comprises an international advisory board and a national reference group.

Senast uppdaterad av Ellen Albertsdottir