Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmaningsbaserat lärande (UBL) - nätverkslärande och kunskapsbildning

Kontaktperson: Irena Dychawy Rosner
Ansvarig: Irena Dychawy Rosner
Medarbetare: Mats Högström
Samarbetspartner: Fakulteten för lärande och samhälle, FOU Malmö Stad, Warszawa University, Klaipeda University
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2018-01-01 -- 2020-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Aktuell forskning visar att det finns komplexa skärningspunkter i de institutionella och individuella förutsättningarna som studenten möter i sin yrkespraktik. Det krävs ett kritiskt förhållningssätt och kunskapsutveckling kring de domäner som välfärdssystemet organiseras kring och de ritualer som professionella har utvecklat. Kunskapsperspektivet inom högre utbildning betraktas ofta i termer av funktionalitet samtidigt som flera forskare visar att samhällets kunskapssyn inte räcker till.

Studien handlar om hur socialpedagogiska angreppssätt kan stödja lärprocesser för studenter inom socialt arbete, omsorg, vård och skola. Syftet är att utveckla kunskap och teoretiskt tänkande samt metodologiska utgångspunkter för utmaningsbaserad lärande och högskolepedagogiskt didaktik. En viktig central fråga som delvis avgränsar studien handlar om hur olika kunskapsformer kan bidra till studentens och praktikers kompetensutveckling för en samhällmässig hållbarhet i välfärden. Studien involverar partners inom det sociala utbildningsområdet, lokalt i kranskommuner, tvärinstitutionellt på universitetsnivån, och internationellt våra Erasmus-partnersuniversitet.

Aktuella studier där ämnet belyses presenteras

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2018). A proposal for inquiry of network and challenge based learning in social work education. Tiltai: Bridges in Social Sciences, 2, 43–54

ISSN 1392-3137 (Print), ISSN 2351-6569. DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v79i2.1776

http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/index

Dychawy Rosner, I (2018). Editor’s notes: Socio-pedagogical knowledge expertise across the social care sectors in Northern Europe, Papers of Social Pedagogy, 8 (1):5-13.

DOI 10.5604/01.3001.0011.5847 10.5604/01.3001.0011.5847 https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=11078 

Högström, M (2018). What is the Swedish interpretation of Social Pedagogy. A literature review. Papers of Social Pedagogy, 8(1): 51-65. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5850

https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=167172

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2018). Socialpedagogik i arbete med äldre: Hur kan teoretiska utgångspunkter och socialgerontologiska begrepp tillämpas i socialt arbete. I Magnusson, F (ed). Äldreomsorg och åldrande. Från anhörigskap till krisberedskap. Lund: Studentlitteratur, 137-160. ISBN 978-91-44–12207-6.  https://www.studentlitteratur.se/#9789144122076/%C3%84ldreomsorg%2Boch%2B%C3%A5ldrande/innehall/

Dychawy Rosner, I (2017). Preventive interventions in socio-pedagogical social work. Papers of Social Pedagogy, 01 (6): 24-36. https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=158610

Description in English

Current research exhibits complex interfaces between the institutionalised and individual requirements students will meet in the exercise of their profession. There is a demand for a critical approach and development of knowledge about the organisation of the welfare system and the rituals that the professionals have developed. Inside higher education, the epistemological approach is sometimes viewed in terms of functionality, concurrently as several researchers show that society´s pragmatic knowledge development shows scarcity in approaching complexity related to the existing every day practice. 

The study is about how social pedagogical approaches are able to support students´ learning processes within social work, social care and education. The purpose is to develop knowledge, theoretical reflections and methodological vantage points for challenge based learning and academic didactics. An important central question, which partly demarcates the study, is how various systems of knowledge are able to contribute to students´ and professionals´ competence development promoting sustainability of the welfare society. The study involves partners within educational programmes in the social sector, local authorities, inter-institutional collaboration in higher education, and international in co-operation with our Erasmus partners.

Publications in English, in which the subject is highlighted

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2018). A proposal for inquiry of network and challenge based learning in social work education. Tiltai: Bridges in Social Sciences, 2, 43–54

ISSN 1392-3137 (Print), ISSN 2351-6569. DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v79i2.1776

http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/index

Dychawy Rosner, I (2018). Editor’s notes: Socio-pedagogical knowledge expertise across the social care sectors in Northern Europe, Papers of Social Pedagogy, 8 (1):5-13.

DOI 10.5604/01.3001.0011.5847 10.5604/01.3001.0011.5847 https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=11078 

Högström, M (2018). What is the Swedish interpretation of Social Pedagogy. A literature review. Papers of Social Pedagogy, 8(1): 51-65. DOI: 10.5604/01.3001.0011.5850

https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=167172

Dychawy Rosner, I., & Högström, M (2018). Socialpedagogik i arbete med äldre: Hur kan teoretiska utgångspunkter och socialgerontologiska begrepp tillämpas i socialt arbete. I Magnusson, F (ed). Äldreomsorg och åldrande. Från anhörigskap till krisberedskap. Lund: Studentlitteratur, 137-160. ISBN 978-91-44–12207-6.  https://www.studentlitteratur.se/#9789144122076/%C3%84ldreomsorg%2Boch%2B%C3%A5ldrande/innehall/

Dychawy Rosner, I (2017). Preventive interventions in socio-pedagogical social work. Papers of Social Pedagogy, 01 (6): 24-36. https://pedagogikaspoleczna.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=158610

Senast uppdaterad av Magnus Jando