Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Är de för små? En studie av ridskolors verksamhet för yngre barn

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Medarbetare: Annika Rosén, Gabriella Thorell och Ridskolan Strömsholm
Finansiär: Centrum för idrottsforskning
Tidsram: 2015-01-01 -- 2019-12-01
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

Idrottshistorikern Jan Lindroth talade på 1990-talet om barnifiering av idrotten för att beskriva en process där idrottsaktiviteter har gått ned i åldrarna (Lindroth 1991). Då handlade det om att barn i grundskolans första år började idrotta. Idag ser vi exempel på att barn i förskoleåldern erbjuds idrottsverksamhet i förening eller kommersiell sektor. Vad dessa aktiviteter går ut på och hur föräldrar och ledare resonerar kring dem vet vi mindre om. Generellt sett är studier av yngre barn få i jämförelse med studier av äldre barn, ungdomar och vuxna (Söderlind & Engwall 2005). Det gäller även idrottsvetenskaplig forskning (Hedenborg & Fransson 2011). Syftet med föreliggande studie Är de för små för att börja rida? är att öka och nyansera kunskapen om idrottens verksamhet för yngre barn med fokus på ridsport.

I Sverige rider ungefär en halv miljon personer regelbundet. Av dessa är 154 000 medlemmar i Svenska Ridsportförbundets (SvRF) 900 föreningar och många av dem rider på ridskola. Ridsporten är den näst största barn- och ungdomsidrotten och den största parasporten. Trots det är studier om ridsportens verksamhet få (Hedenborg, flera; Thorell 2016). I föreliggande studie görs analysen med utgångspunkt i begrepp som hämtats från tidigare studier av barn- och ungdomsidrott och mer specifikt ridsport samt genus- och barndomsperspektiv. Tidigare studier har visat att ridsportens verksamhet för barn och unga på många sätt skiljer sig från annan barn- och ungdomsverksamhet inom idrotten. Därigenom kan en studie av ridsporten fördjupa och nyansera bilden av hur idrottsföreningar möter yngre barn både empiriskt och teoretiskt.

Description in English

Sports historian Jan Lindroth used the concept “childification” to describe a process where sports activities have pinpointed children rather than youth in the 1990s (Lindroth 1991). At that time, children in primary school began to play sports. Today, children in pre-school ages are offered sports activities organised by the sport associations or by commercial actors. Research on these activit5es is scant and little is known about how parents and leaders of the acitivites the associations experience these activites. In general, there are few studies of younger children in comparison to studies of older children, adolescents and adults (Söderlind & Engwall 2005). This also applies to sports science research (Hedenborg & Fransson 2011). The purpose of the study Are they too small? is to increase and nuance the knowledge of sports activities for younger children focusing on equestrian sports. In Sweden, approximately half a million people ride regularly. Of these, 154,000 members of the Swedish Equestrian Federation (SvRF). There are about 500 riding schools. Riding is the second largest children's and youth sport for girls and the biggest parasport. Despite that, studies about equestrian activities are few (Hedenborg, several: Thorell 2016). In this study the analysis is based on concepts derived from previous studies of child and youth sport and more specifically equestrian sports, as well as gender and childhood perspectives. Previous studies have shown that sports activities for children and young people differ in many ways from other child and youth activities in sport. By doing so, a study of equestrian sports can deepen and nuance the picture of how sports associations meet young children both empirically and theoretically.

Senast uppdaterad av Magnus Jando