Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) samverkar med olika typer av aktörer. Ibland sker samverkan inom ramen för befintliga projekt, men  det kan även handla om samverkan kring uppstart av forskningsprojekt, följeforskning, utvärderingsuppdrag och uppdragsforskning.

Internationellt samverkar CTA med forskare inom samma ämnesområde. Exempelvis finns en pågående samverkan med forskare från Australien inom ramen för CTA:s forskningsprogram OSSC. Men det finns även upparbetade samverkansrelationer med forskare inom liknande ämnesområde från Nederländerna, Tyskland, Finland och Danmark. Inom Sverige samverkar CTA med andra universitet, högskolor och forskningscentrum, exempelvis Stressforskningsinstitutet i Stockholm och Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Under de senaste par åren har vi bl.a. samverkat med Malmö stad, Finsam MittSkåne, Lärarförbundets skolledarsektion, Folktandvården, företagshälsovårdsföretag och en av Sveriges största religiösa organisationer. Bland våra tidigare samverkanspartners finns bl.a. IKEA och Scania. Vi arrangerar även olika typer av återkommande aktiviteter såsom konferenser och seminarier vilka riktar sig till forskare, allmänhet, praktiker och studenter. 

Är du eller din organisation intresserad av samverkan med CTA? Kontakta då föreståndaren Tuija Muhonen eller den forskare som du eller ni är intresserade av att samverka med.

Exempel på samverkan

Malmö stad

Inom ramen för ett tidigare forskningsprojekt genomförde CTA enkätundersökningar i samverkan med Malmö stad under 2016 och 2017 om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kommunens alla socialsekreterare och tillhörande sektionschefer. Samverkan initierades efter en inspektion från Arbetsmiljöverket hos socialtjänsten i Malmö stad där man upptäckte olika saker som behövde åtgärdas. Efter undersökningen 2016 skapades sedan olika handlingsplaner och förändringar initierades med utgångspunkt i resultaten från undersökningen i kombination med resultatet från inspektionen. Ett år senare, 2017, genomfördes en uppföljande undersökning för att ta reda på hur de förändringar som genomförts fallit ut inom organisationen.

Finsam MittSkåne

Finsam MittSkåne faciliterar olika insatser i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Deras fokus är insatser som handlar om samverkan mellan olika myndigheter och samhällsaktörer. CTA har på uppdrag av Finsam MittSkåne följt en del av insatserna med följeforskning och under våren 2018 kommer en gemensam bok om ett par av insatserna publiceras inom ramen för publikationsserien MAPIUS – Malmö universitets publikationer i urbana studier.

Lärarförbundets skolledarsektion

I samverkan med Lärarförbundets skolledarsektion har CTA ett pågående forskningsprojekt som syftar till att undersöka skolledares organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Inom ramen för projektet har en enkät skickats ut och uppföljande intervjuer genomförts. Projektet är pågående och förväntas avslutas med en slutrapport och muntlig presentation för samverkanspartnern.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson