Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat (OSSC)

Programbeskrivning

Forskningsprogrammet avser   belysa   de   förändringar   och   utmaningar   som   sker   inom människovårdande organisationer så som skola, vård och omsorg i relation till arbetsmiljön. Det   bidrar   till   forskningsområdet   med   ett   nytt   begrepp, organisatoriskt   och   socialt säkerhetsklimat. Begreppet är inspirerat från två olika håll, dels psykosocialt säkerhetsklimat (Dollard och Bakker, 2010), dels de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, organisatorisk och  social  arbetsmiljö (AFS  2015:4).  Tillsammans  med  JD-R-modellen, utgör  detta  det teoretiska  ramverket  för  programmet.  Programmet baseras  på  pågående  och  planerade forskningsprojekt vilka fungerar som en kunskapsbas för utveckling av nya projekt samt bidrar till att skapa kontinuitet och ett långsiktigt perspektiv inom forskningsområdet. Det övergripande målet är att utveckla ansatser, empiriskt validerade och tillförlitliga verktyg som  kan  användas  för  forskning,  praktik  och vid  interventioner  för  att  kunna  utveckla en hållbar  arbetsmiljö  i  människovårdande  organisationer.  Detta  kommer  uppnås  genom att inkludera  högsta  ledningens,  första  linjens  chefers  och  medarbetarnas  perspektiv  på  det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer. Under programmets första tre år strävarvi efter att:

  1. fortsätta  utveckla  existerande  metoder  och  instrument  som  kan  användas  för  att bedöma det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom olika människovårdande organisationer,
  2. genomföra studier av arbetssituationen för medarbetare och första linjens chefer,
  3. genomföra studier om mobbning i arbetslivet och kränkande beteende med fokus på  offer och vittnen.

Forte  finansierar  programmet  mellan  2017-2019,  och  under   förutsättning  av   godkänd lägesrapport kommer Forte att bevilja fortsatta medel för åren 2020-2022. 

Senast uppdaterad av Josefin Björk