Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Yrkesbeskrivningar för vägledning - en fråga om individens fria val eller arbetskraftens selektering?

Kontaktperson: Frida Wikstrand
Ansvarig: Ylva Ulfsdotter Eriksson och Göteborgs universitet
Medarbetare: Anna Hedenius och Göteborgs universitet
Finansiär: FAS
Tidsram: 2010-01-01 -- 2013-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet syftar till att i ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv analysera AMS yrkesbeskrivningar på webben och deras användbarhet. Projektet består av tre sammanlänkande delar som knyts till tre frågeställningar: Den första delstudien är en innehållsanalys av AMS vägledningsmaterial som undersöker om vägledningsmaterialet är neutralt eller om det förekommer skillnader i hur yrken beskrivs och presenteras: Kan eventuella skillnader hänföras till sociala kategorier som klass, kön och etnicitet? I den andra delstudien undersöker vi via fokusgruppsintervjuer hur elever i gymnasiets åk 3 uppfattar yrkesbeskrivningarna: Känner de igen sig och vilken kunskap ger, och vilka föreställningar om yrkesutövare finns, i materialet? I delstudie tre intervjuas studie- och yrkesvägledare om/hur de använder AMS yrkesbeskrivningar.

Description in English

Descriptions of occupations for career guidance
- a matter of the free choice of the individual or the differentiation of the labour force?
The project aims at a gender equality perspective, analyzing AMS occupational descriptions and perceptions of their usefulness. It consists of three interconnected parts. The first component is a content analysis of AMS occupational descriptions on the web that will examine whether the guidance material is neutral or whether there are differences due to, for instance, gender and social class in how the occupations are described and presented. In the second study we investigate how students in upper secondary school perceive job descriptions. In the third study we interview guidance counsellors regarding whether and how they use AMS descriptions of occupations.

Senast uppdaterad av Magnus Jando