Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan

Kontaktperson: FD Lisa Björklund Boistrup
Ansvarig: Tine Wedege
Medarbetare: Gail E. FitzSimons och Inge Henningsen samt en internationell referensgrupp
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)
Tidsram: 2011-06-01 -- 2015-09-24
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Inaktiva-forskningsprojekt/Vuxnas-matematik-I-arbetet-och-for-skolan/Vuxnas-matematik-I-arbetet-och-for-skolan/

Skolkunskaper kontra vardagskunskaper är en grundläggande fråga i all matematikutbildning. I såväl forskning som i politisk argumentation riktas ofta intresset mot människors kompetens att använda formell skolmatematik i vardagen, men i detta forskningsprojekt går intresset i den andra riktningen. Syftet är att beskriva, analysera och förstå vuxnas informella matematikkompetens, inklusive sociala, etniska och känslorelaterade aspekter, i arbetet i relation till den formella matematiska kvalifikation som krävs i gymnasieskolans yrkesförberedande program.

"Transfern" av den matematik som elever förväntas lära i skolan till den matematik som används på arbetsplatser - och vice versa - är komplicerade processer. Matematiken är integrerad i arbetslivet och är ofta dold i maskiner och teknik, arbetsorganisering och kompetenser. Ett annat sätt att beskriva detta är att matematiska begrepp och processer är närvarande i och kommunicerade genom rutiner, texter, symboler, verktyg etc. samtidigt som de är mycket kontextberoende. Den matematik som används är integrerad med professionell expertis på alla yrkesmässiga nivåer och beslut fattas på såväl kvalitativ som kvantitativ grund. Till skillnad från eleverna i de flesta traditionella matematikklassrum, kan yrkesutövare i allmänhet ha ett visst mått av kontroll över problemlösningsprocessen, om än inom ramen för det förväntade resultatet av uppgiften, normala procedurer och tillgängliga redskap och tekniker. Eftersom fokus där ligger på att genomföra uppgifter inom vissa begränsningar (t.ex. tid, pengar), kan matematisk korrekthet eller precision slutligen vara förhandlingsbar, i enlighet med den aktuella situationen.

För att undersöka dynamiken i vuxnas matematik i arbetet och för skolan kombinerar vi två forskningsstrategier: å ena sidan börjar vi med generella krav från arbetsmarknaden och skolans matematik och å andra sidan börjar vi med individernas behov och kompetenser i arbetet. Problemställningen kommer att studeras genom empiriska undersökningar (enkät, observationer och intervjuer på arbetsplatser samt analyser av kursplaner för de aktuella programmen Vård och omsorg samt Fordon och transport) i samspel med en utveckling av det teoretiska ramverket.

Idén om livslångt lärande förutsätter att lärande sker i alla livsområden (skola, samhälle, fritid, arbete). Detta projekt syftar till att vända perspektivet från skolans kunskap till arbetsplatsens kunskap. Detta gör det möjligt att lära av vuxnas matematik i arbetet, vilka aspekter av matematisk kunskap som kan vara angelägna för yrkesutbildningen och presentera en grund för hur matematikundervisningen kan struktureras för att de vuxnas matematik och fortsatta kompetensutveckling ska erkännas. Inom ramen för sina individuella livshistorier och sociala livserfarenheter, kan vuxna människor besluta att lära sig nya färdigheter och samtidigt motstå eller försumma andra. Detta är avgörande när det gäller matematiskt lärande, eftersom många vuxna på alla nivåer har upplevt den institutionella kulturen i formell matematikundervisning som alienerande och också upplevt liten eller ingen identifiering med uppgifter och texter, t.ex. i läroböcker. Genom en forskningsbaserad grund för struktur och innehåll i matematikundervisningen har forskningsprojektet på längre sikt potential att hjälpa vuxna att övervinna kognitiva och känslomässiga hinder och att förebygga barriärer mot matematik hos framtida vuxna. Detta om de i högre utsträckning kan uppleva sin egen verklighet återspeglas i den officiella matematiken inom den allmänna skolgången och yrkesutbildningen.

Description in English

School knowledge versus everyday knowledge is a fundamental issue in mathematics education. The objective of this research project is to describe, analyze and understand adults' mathematics - containing work competences - including social, ethnic and gender related aspects - in relation and demands made on students' mathematical qualifications in formal vocational education.

The working model for researching the dynamics of adults' mathematics in work and for school combines a general approach - starting with demands from the labour market and school mathematics - and a subjective approach starting with the individual's needs and competences in work. The problem complex will be studied through empirical investigations - quantitative (survey) and qualitative (observations, interviews and document analysis) - in interplay with theoretical constructions.

Mathematics is integrated within workplace activities and often hidden in technology: mathematical elements are subsumed into routines, structured by mediating artefacts (e.g. texts, tools), and are highly context-dependent. As a discourse of education, lifelong learning assumes that learning takes place in all spheres of life. This project seeks to reverse the one-way assumption from school knowledge to workplace knowledge and to learn from workplace activity what might be appropriate for vocational education and training with implications for general schooling in Sweden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando