Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Visdomstandskirurgi på specialistklinik-skillnader i patienttillfredsställelse och postoperativa komplikationer beroende på behandlingens genomförande som en- eller flergångsbesök.

Kontaktperson: Rolf Liedholm
Ansvarig: Rolf Liedholm
Medarbetare: Leif Lysell
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-01-01 -- 2011-12-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Variationen i omhändertagandet av patienter som remitteras till specialistkliniker för operativt avlägsnande av visdomständer kan variera mycket, dels mellan olika tandläkare och dels mellan olika specialistcentra. Resultat av tidigare studier( Chye et al 1993, Halpern et al 2003) har visat att visdomstandskirurgi, där undersökning och operation sker vid ett och samma tillfälle, kan vara effektiv och med låg komplikationsrisk.
Vid fyra specilistcentra i södra Sverige följdes sammanlagt 361 patienter som undersökts och fått en visdomstand bortopererad per patient. Olika flödesvägar i behandlingsprocessen kartlades. Alla patienter kontaktades per telefon postoperativt och de postoperativa besvären inklusive analgetikakonsumtion och eventuell frånvaro från arbete eller studier registrerades.  Ingreppets påverkan på olika parametrar som t ex arbete/studier, sociala livet etc. registrerades enligt en fyrgradig skala.
Målsättningen med projektet är att studera och jämföra skillnader i patienttillfredsställelse och postoperativa komplikationer beroende på behandlingens genomförande som en- eller flergångsbesök.
Betydelsen av det aktuella projektet kan sammanfattas i att om visdomstandskirurgi i underkäken kan utföras med god patienttillfredsställelse och med låg komplikationsrisk vid totalt ett behandlingstillfälle kan resultatet bli ekonomiska vinster och kortare väntetider för patienterna.

Description in English

The aim of the study is to compare patient satisfaction and incidence of complications when mandibular third molars are surgically removed in “one day surgery” compared to a treatment including more than one visit.
361 patients were interviewed by phone after wisdom tooth surgery concerning patient satisfaction and complications following the surgical procedure.
Economical benefits and shorter waiting lists for the patients can be expected if mandibular third molar surgery can be conducted in a “one day surgery” process with good patient satisfaction and low risk of complications.

Patient flows in the care process of mandibular third molar surgery. Liedholm R, Henricsson V, Lysell L, Norlund A, Rohlin M, Rosenquist B, Knutsson K. Swed Dent J 2005; 29: 97-104.

Accepterad publication som kommer att publiceras inom kort: Economic aspects of mandibular third molar surgery. Liedholm R, Knutsson K, Norlund A. Acta Odontol Scand 2010; 68: 43-8.

Senast uppdaterad av Magnus Jando