Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige

Kontaktperson: Pieter Bevelander
Ansvarig: Mirjam Hagström
Medarbetare: Sofia Rönnqvist
Finansiär: Migrationsverket - Europeiska flyktingfonden III
Tidsram: 2008-08-01 -- 2010-03-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/mim

Projektets övergripande syfte är en markant ökad kunskap om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Med vidarebosatta flyktingar menas alla som tas emot inom den svenska flyktingvoten, vilket även kan inkludera skyddsbehövande och anhöriga. Kunskapen ska ligga till grund för ett mer effektivt mottagande av vidarebosatta flyktingar men även ge bättre förutsättningar för utvecklingen av en gemensam europeisk migrationspolitik.

Huvudmålen är att 

• Öka kunskapen om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration

Det finns ett antal delmål, som ska bidra till att uppfylla huvudmålet. Delmålen är formulerade som frågor som ska besvaras av projektet.

  • Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut för olika grupper av vidarebosatta flyktingar?
  • Skiljer sig vidarebosattas arbetsmarknadsintegration från andra nyanlända invandrare med skyddsbehov och isåfall hur?
  • Hur påverkar bosättningen arbetsmarknadsintegrationen?

• Att genom den nya kunskap som tas fram i projektet ge bättre förutsättningar för utvecklingen av en gemensam europeisk migrationspolitik

Projektet ska inte bara ta fram ny kunskap utan också se till att kunskapen kommer till användning. Kunskapen ska därför anpassas och spridas till intressenter och beslutsfattare i Sverige och internationellt. Projektledarens roll är att fungera som en länk mellan forskningen och politiken och att sätta in kunskapen i ett större europeiskt sammanhang.

Senast uppdaterad av Magnus Jando