Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vem är fattig, vem är rik?

Kontaktperson: Lisa Wallander
Ansvarig: Lisa Wallander
Medarbetare: Jakob Tornberg
Finansiär: Centrum för Professionsstudier
Tidsram: 2014-01-01 -- 2014-12-31
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://mah.se/cps

En studie avseende uppfattningar om fattigdom

Forskningsstudien syftar till att undersöka hur studenter inom olika välfärdsprofessioner uppfattar fattigdom samt i vilken utsträckning olika faktorer påverkar denna bedömning. Studien har sin utgångspunkt i en studie som utfördes av Merete Monrad och Morten Ejrnæs vid Aalborgs universitet under hösten 2013, och delar forskningsdesign med denna. I Monrad och Ejrnæs studie utgörs respondentgruppen av förskolelärarstudenter, socionomstudenter samt sjuksköterskestudenter. Studiens fokus är graden av konsensus och variation i studenternas uppfattningar om vad som konstituerar fattigdom.

Den aktuella forskningsstudien syftar till att upprepa ovanstående studie under svenska förutsättningar, för att skapa underlag för en komparativ analys. Detta innebär att den svenska studien använder sig av samma urvalskriterier för respondenter, essentiellt samma forskningsdesign och samma analysverktyg. Därmed kommer även resultatet att kunna fungera som en utvärdering av originalstudien. Huvudfokus ligger dock på studiens komparativa aspekter. I enighet med designen kommer studien att tillämpa en factorial survey-design (Rossi & Nock, 1982; Wallander, 2009).

Att studera hur uppfattningar om fattigdom är konstituerade har ett värde i sig. Utöver detta är uppfattningarna relevanta då de kan antas påverka det faktiska handlandet i professionell praktik.

Koherensen bland respondenternas bedömningar är vidare av intresse då de säger något om vilken enhetlighet som föreligger i en specifik studentgrupps uppfattningar av fattigdom. Detta är vidare ett mått på i vilken utsträckning professionsgrupperna har en sammanhängande uppfattning av begreppet fattigdom. Studiens design gör det möjligt att göra jämförelser med danska studenter i motsvarande professionsutbildningar.   

SYFTE OCH SPECIFIKA FRÅGESTÄLLNINGAR

Specifikt syftar studien till att undersöka konsensus och variation i professionsstudenters uppfattningar om fattigdom. Studiens frågeställningar kan sammanfattas i följande punkter:

  • Vad är det som konstituerar fattigdom som begrepp? Vilka dimensioner har betydelse för huruvida någon bedöms vara fattig eller rik, och påverkas bedömningen av socioekonomiska faktorer och av professionstillhörighet?
  • Vilken grad av konsensus finns mellan olika professionsstudenter vad gäller uppfattningen om fattigdom? Vilken konsensus finns mellan studenter från olika program? Om uppfattningarna varierar mellan grupper av professionsstudenter och/eller mellan Danmark och Sverige, hur varierar de då i så fall?

BEGRÄNSNINGAR

Studien begränsas geografiskt till utbildningssäten i södra Sverige. 

METOD

För projektet tillämpas factorial survey, en kvasi-experimentell datainsamlingsmetod. Den har det renodlade experimentets metodologiska utgångspunkt, där manipuleringen av enskilda variabler samt mätningen av dessas påverkan på utfallet är centralt. Manipuleringen operationaliseras i form av vinjetter – kortare beskrivningar – till vilka respondentgruppen tar ställning i en eller ett antal frågor. Vinjetterna kan enkelt distribueras till ett stort antal respondenter i surveyform, vilket gör att en sådan studie potentiellt kan omfatta ett stort antal respondenter. Samtliga respondenter bedömer vidare flera vinjetter. Detta leder till att antalet bedömda vinjetter även för en liten respondentgrupp blir högt (Wallander, 2009).

Vinjettkonstruktionen har mycket gemensamt med traditionella typfallsstudier. Skillnaden ligger i att de dimensioner som studeras slumpas över ett stort antal vinjetter. Därmed möjliggör konstruktionen mätning av kausala samband mellan enskilda variabler och bedömningarna av vinjetterna (Wallander, 2012). Utöver vinjettbedömningar samlas bakgrundsinformation om respondenterna in.

Vinjetterna kommer att distribueras i samband med föreläsningar på Malmö Högskola samt andra lärosäten med relevanta utbildningar i södra Sverige. Materialet analyseras med olika statistiska metoder i syfte att besvara frågeställningarna.  

Resultatet av forskningsstudien kommer att utgöra ett relevant tillägg till forskningsläget om hur sociala problem, specifikt fattigdom, konstrueras som företeelse av studenter samt vilka faktorer som påverkar denna konstruktion. Då respondentgruppen inte är begränsad till ett specifikt program ger resultatet av studien en fördjupad analys av hur de studerade faktorerna påverkar bedömningar både mellan och inom olika professioner. Därmed utgör resultatet ett relevant tillskott till kunskapsbasen kring konstruktionen av ”den värdige” respektive ”den ovärdige” mottagaren av samhällets stödinsatser, må det vara inom den medicinska, pedagogiska eller sociala praktiken.

Forskningsprojektet i sig ger en ingående basförståelse för professionsstudenters uppfattningar om fattigdom. Det finns dock flera tillämpningar av forskningsresultaten. Det kommer särskilt att vara relevant som underlag inom utbildningarna för att förstå vilken grad av koherens avseende uppfattningar om fattigdom som föreligger, samt hur denna relaterar till det aktuella forskningsläget. Dessa uppfattningar kan sedan inkluderas i undervisningen vid lärosätena. Genom att se vilka faktorer som påverkar bedömningarna inom olika studentgrupper kan även resultatet ligga till grund för hur undervisning som berör fattigdom skall planeras inom ramen för utbildningarna. Det går även att se vilket avtryck utbildningens fattigdomsundervisning har gett hos studenterna.

TIDSPLAN OCH UTVECKLING AV FORSKNINGEN

Översättning av designen från danska till svenska, operationalisering av vinjetterna samt insamling av material kommer att ske under perioden januari till september 2014 av Jakob Tornberg. Analyser av det insamlade materialet samt författandet av en artikel där resultatet redovisas kommer att ske under september och oktober 2014 av Jakob Tornberg och Lisa Wallander. Resultatet kommer att presenteras i samband med NORDPRO-konferensen i Oslo under oktober 2014 av Jakob Tornberg.

Planer finns på att utvidga studien till flera länder Europa och Nordamerika.

VILL DU VETA MER?

Om du vill veta mer om forskningsprojektet? Hör gärna av dig till jakob.tornberg@mah.se

LITTERATUR

Jergeby, U., 1999. Att bedöma en social situation - tillämpning av vinjettmetoden. 1 red. Stockholm: Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS).

Rossi, Peter H. & Nock, Steven L. (red.) (1982). Measuring social judgments: the factorial survey approach. Beverly Hills: Sage

Taylor, B., 2012. Models for professional judgement in social work. European journal of social work, 15(4), pp. 546-562.

Wallander, L., 2009. 25 years of factorial surveys in sociology: a review. Social science research, 38(3), pp 505-520.

Wallander, L., 2012. Measuring social workers' judgements: why and how to use the factorial survey approach in the study of professional judgements. Journal of social work, 12(4), pp. 364-384.

Senast uppdaterad av Magnus Jando