Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Våld i nära relationer före och under graviditet

Kontaktperson: Hafrún Finnbogadóttir
Ansvarig: Anna-Karin Dykes
Medarbetare: Marie Torstensson Levander och Elisabeth Dejin-Karlsson
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2008-01-01 -- 2011-04-14
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Projektet är dels inriktat på att undersöka om självrapporterat historiskt våld och/eller våld under graviditeten har samband med ökad risk av förlångsammat värkarbete eller värksvaghet hos fullgångna förstföderskor i aktiv förlossningsfas och dels att beskriva barnmorskors medvetenhet och erfarenhet av att möta våldsutsatta gravida kvinnor i mödrahälsovården.

Våld i nära relationer under graviditet är ett allvarligt folkhälsoproblem i synnerhet under graviditet eftersom våldet kan hota både moderns och det ofödda barnets hälsa. Bland den gravida befolkningspopulationen i södra Sverige har detta känsliga ämne inte utforskats eller identifiering av våld i nära relationer under graviditet rapporterats. Våld mot gravida kvinnor är ett ämnesområde som fortfarande förefaller vara tabubelagt i samhället. Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor tar itu med känsliga ämnen så som sexuellt överförbara sjukdomar, fostermissbildningar, missfall och aborter, prematur födsel och perinatal död, men våld i nära relationer verkar fortfarande vara tabubelagt.

Inom sjuk- och hälsovården i Sverige, med dess olika inriktningar, saknas kunskap om förekomst och följder av övergrepp. Det är angeläget att detta följs upp eftersom erfarenhet av övergrepp rapporteras leda till omfattande negativa konsekvenser för såväl hälsotillståndet liksom för livskvaliteten för den individ som är eller har varit utsatt. Så länge det inte finns tillräcklig vetenskaplig evidens för förekomsten av våld är det svårt att motivera vårdpersonalen att fråga om förekomst av våld i nära relationer.

Internationella studier har visat att vårdpersonal som har fått kunskap och träning i att agera, sannolikt faktiskt identifierar våldutsatta. Vårdpersonalen behöver djupare förståelse för sambandet mellan våld i nära relationer för att kunna utveckla effektiva preventiva och stödjande åtgärder. Våldets koppling till situation och sammanhang har betydelse för hur vi ska kunna förstå den djupare innebörden av dessa kränkningar och skapa beredskap att upptäcka dem, både på individ- och samhällsnivå. Problemet är ytterst aktuellt och angeläget för att kunna belysa hälsoproblem i samhället och öka kunskaps- och kompetensutvecklingen.

Description in English

The aim of the project is to investigate whether self-reported history of violence or experienced violence during pregnancy is associated with increased risk of labour dystocia in nulliparous women at term. Also to explore the experience and awareness of midwives regarding domestic violence in southern Sweden. To date, this sensitive subject is not addressed as a routine at the antenatal care in the area of southern Sweden. International research has indicated that health care providers who have received training in this subject are more likely to screen for violence. Support for the survivors, increased awareness of violence and its consequences among health care personnel, and having recourses available to help abused women can reduce the negative consequences of violence against them.

Senast uppdaterad av Magnus Jando