Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Med kommunikation i sikte: Sociala nätverk som modell för samverkan och utveckling av samspel och kommunikation

Kontaktperson: Lotta Anderson
Finansiär: Arvsfonden, Stiftelsen Tysta skolan, Sunnerdals handkappfond
Tidsram: 2005-08-01 -- 2011-08-24
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Kommunikation och språk utvecklas när människor samspelar med varandra. För att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska utveckla sin kommunikation och sitt språk är kärnan att personerna runtomkring är lyhörda inför de intressen och behov som kommer till uttryck och innehar nödvändig och tillräcklig kompetens i de kommunikationssätt som används. Detta projekt tar sin utgångspunkt i sociala nätverk som finns runtomkring barn och ungdomar med stora svårigheter att kommunicera till följd av, bl.a. nedsatt hörselfunktion och/eller nedsatt intellektuell funktion. Ett socialt nätverk kan i detta sammanhang bestå av föräldrar, syskon och andra anhöriga inom familjen samt personal inom skola/fritids/daglig verksamhet/habilitering.

Projektet består av två delar. Den första delen består av en nationell kartläggningsfas som innefattar drygt 300 postenkäter (besvarade av föräldrar/professionsgrupper) och intervjuer med barn/ungdomar. Resultatet visar bl.a. den vuxne är den vanligaste kommunikationspartnern oavsett barnets ålder, 40 % av föräldrarna anser att de insatser som görs inte alltid är begripliga eller meningsfulla, 60 % av föräldrarna får råd och stöd kring kommunikation, 40 % har fått information om alternativa kommunikationshjälpmedel, 80 % av de professionella är nöjda med de insatser som de ger.

Syftet med den andra delen i projektet är att studera läroprocessen och kunskapsutvecklingen bland deltagarna i sex sociala nätverk med avseende på barn/unga med komplexa kommunikationsbehov.

Frågeställningar:
• Ökar deltagarnas förståelse och kommunikationsförmåga genom socialt nätverksarbete?
• Är Socialt nätverksarbete ett verktyg som ger utbyte i vardagen för barn och unga med komplexa kommunikationsbehov? 
 
I fokus är varje nätverk med dess deltagare och aktivitet. Arbetsprocessen startade i nov 2007 och avslutades i juni 2010 och omfattade cirka fyra nätverksmöten per år och grupp. Metoderna har bestått av:
- social nätverksintervju som uppdateras,
- ljudinspelade och analyserade nätverksmöten
- videoinspelningar av vardagssituationer i hem/skola  samt gemensam analys enligt Marte Meo principer,
- analys av Individuella Utvecklings Planer (IUP),
-frågeformulär vid projektets inledningsskede och avslutning,
- utvärderingsformulär

Resultatet visar att aktuella Sociala Nätverk är sex unika grupper såväl till sammansättning som till förutsättningar och behov till följd av att barnen/ungdomarnas kommunikationsbehov har en stor variation. I den sociala nätverksintervjun identifieras språkliga områden – färdigheter och förmågor, angränsande områden, användning av teknologi, kommunikationscirklar med viktiga samtalspartners och den kommunikativa kompetensen bland dessa samt planering av insats . Detta utgjorde en användbar grund för fortsatt arbete. Analysen av IUP visar på diffusa mål, fokus på brister och svårigheter och tveksamma samband mellan mål och metoder. Analysen av videoinspelningarna visar att föräldrar ger bekräftelse, delar barnets uppmärksamhet, tolkar budskap/kroppsspråk, skapar relationer och ger kommentarer. Föräldrar bär också på mycket “tyst kunskap”. Lärare och assistenter samspelar, riktar uppmärksamhet, strukturerar arbetet och skapar motivation. Båda grupperna behöver utveckla sin förmåga att ”sätta” ord på det som sker, använda AKK i större utsträckning samt formulera tydliga och specifika mål.

Socialt nätverksarbete ökar tid ökar deltagarnas förståelse och kommunikationsförmåga. Samarbete och samverkan mellan berörda parter ger utbyte i vardagen för barn och unga med komplexa kommunikationsbehov. Nätverksarbete gynnar helhetsperspektiv, gemensamt förhållningssätt och tillvaratagande av varandras kunskaper. Projektet har resulterat i ett utbildningspaket, som innehåller en bok med samma titel som ovanstående rubrik samt en webbsida samt artiklar under process.

Description in English

The project "Social networks around children and young people with complex communication needs" is to describe, analyze and understand the communication partner's communicative development in relation to each other and in relation to children and young people. Social networking has been going on continuously for 2 ½ years. Each network consists of 5-8 participants, ie family members (including the child himself), speech therapists, special educators, teachers, assistants, etc. The focus is the participants' own activity. Approaches consisted of reflective dialogues, video - recording and analysis, analysis of individual training. The result shows that social networking over time will increase participants' understanding and communication skills. Cooperation and collaboration between stakeholders provide exchange of everyday life for children and young people with complex communication needs. Networking favours holistic, common approach and exploiting each other's knowledge.

Senast uppdaterad av Magnus Jando