Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö

Kontaktperson: Enrique Perez
Ansvarig: Enrique Perez
Medarbetare: Marcus Herz
Finansiär: Allmänna arvsfonden
Tidsram: 2012-11-01 -- 2014-10-30
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

De senaste två decennierna har inneburit stora förändringar vad gäller den offentliga sektorns roll när det gäller att tillgodose individernas behov. Minskade sociala uppgifter, privatisering av olika offentliga verksamheter inom vård- och utbildningsområdet, sänkning av skatter, och en seg och varaktig arbetslöshet har lett till att fler grupper i samhället riskerar att marginaliseras. Det finns flera grupper som drabbas av den här situationen: äldre, sjuka, ensamma mödrar, ungdomar, och människor med utländsk bakgrund. I det här sammanhanget har det vuxit fram olika typer av sociala projekt som drivs av den frivilliga sektorn som har som främsta syfte att skapa integrerande möjligheter för de boende på olika bostadsområdena och i förhållande till olika målgrupper i samhället, så som barn och ungdomar. En övergripande fråga är hur de här organisationerna från den ideella sektorn kan överbrygga avståndet mellan olika grupper i samhället och eventuellt också mellan människor i utsatta positioner och myndigheter.

Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som görs i 13 aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö. Uppdragsgivaren (Allmänna Arvsfonden) har följande övergripande frågeställningar som kommer att belysas i utvärderingen:

– Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna spår?

– Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på?

– Hur upplever målgruppen insatserna?

– På vilket sätt ett projekt bidrar till att skapa bindande och överbryggande socialt kapital?

– Kvantitativa aspekter så som antal personer som varit verksamma/deltagit i den aktuella verksamheten.

Studien omfattar en dokumentstudie, intervjuer och i samråd med organisationerna observationer av utvalda aktiviteter samt en djupstudie av hur organisationen Hidde Iyo Dhagans tar tillvara erfarenheterna av det till Arvsfonden slutredovisade projektet Barn i Stan.

Description in English

The project involves an evaluation on 13 different projects, founded by The Swedish Inheritance Fund Commission taking place in Malmö all aiming at creating increased possibilities among mainly young people living in a socially vulnerable position.  Central questions in the project are:

– What traces can be found from the money from The Swedish Inheritance Fund Commission and under which circumstances do they leave traces in society?

– Which roads of progress and which roads of problems do the different projects experience?

– How do the target groups experience the projects?

– In what way can a project contribute in the creation of bounding and bridging social capital?

The empirical material is gathered through document studies, interviews and observations.

Senast uppdaterad av Magnus Jando