Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvärdering av Folktandvårdens riktlinjer för riskgruppering över 3 år.

Kontaktperson: Gunnel Hänsel Petersson
Ansvarig: Gunnel Hänsel Petersson
Medarbetare: Ewa Ericson, Svante Twetman, Per-Erik Isberg, Anette Hansson och Anna Karlbrink Sjöberg
Samarbetspartner: Folktandvården Skåne; Faculty of Health Sciences i Köpenhamn; Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: Folktandvården FoU Region Skåne, Patentmedelsfonden
Tidsram: 2006-01-01 -- 2011-06-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Bedömning av kariesrisk är ett viktigt inslag i tandvårdspersonalens verksamhet för att kunna placera patienten i rätt riskgrupp och för att orsaksinrikta sjukdomsbehandlingen och de förebyggande åtgärderna. Riskgrupperingen har också betydelse för planeringen av omhändertagandenivå och revisionsintervall. Hypotesen är att: rätt riskgrupp, rätt behandling, rätt profylax, rätt intervall mellan klinikkontakterna och rätt omhändertagandenivå förväntas ge en vårdkvalitetshöjning och tandhälsovinster på både individ- och populationsnivå.

Projektet, en prospektiv, longitudinell klinisk studie över 3 år, är ett samverkansprojekt mellan avdelningen för Cariologi, Tandvårdshögskolan i Malmö och Folktandvården Skåne. Syftet är att utvärdera och finna eventuella förbättringsområden i det riskmodellsystem som Folktandvården Skåne har tagit fram för riskbedömning och riskgruppsplacering och som används i Frisktandvården. Ett av de långsiktiga målen är förbättrad tandhälsa hos den vuxna befolkningen i Skåne. En viktig faktor för att detta mål skall kunna uppnås, är att den modell för riskbedömning som Frisktandvården baseras på, är effektivt för riskbedömning och riskgruppering.

Åtta tandvårdskliniker medverkar i studien och 1295 patienter har undersökts. En forskningstandsköterska är knuten till projektet. Studiedesign: vid baseline kartläggs ungdomarna genom att anamnestiska uppgifter inhämtas genom intervju med frågor angående hälsa, kostvanor samt tandborstning och fluoranvändning. En klinisk värdering av munhygienen görs och salivprov tas. Data avseende bl a karies- och parodontitrelaterade uppgifter inhämtas genom journalgenomgång och registrerad riskgrupp avläses. Tillämpliga uppgifter har även lagts in i ett datorbaserat riskbedömningsprogram, så kallat Cariogram.

Uppföljningsfasen (efter 3 år) har inletts under oktober 2009 med genomgång av samtliga journaler (inklusive röntgen). Ett antal parametrar såsom sjukdomsutfall, utförd prevention och behandling samt vårdgivare beaktas och den kliniska delen av uppföljningen beräknas vara avslutad under december 2010. Projektet i sin helhet bedöms vara avslutat under senare delen av 2011 och förväntas resultera i flera publikationer.

Description in English

Evaluation of clinical guidelines and risk assessment over three years.
Risk assessment is an essential component in the decision-making process for the correct prevention and management of dental caries. The Public Dental Service in the county of Skåne, Sweden, is using guidelines to design the patients into the most accurate risk group according to the patients’ risk for developing future disease.

This project aims to evaluate these clinical guidelines for risk assessment of oral diseases with the actual outcome over 3 years. Outline: a prospective, longitudinal, clinical study over 3 years on 19-yr-olds adolescents (N=1295). The clinical procedure at baseline comprises examination, including bitewing radiographs, oral hygiene and saliva sampling (amount of saliva, mutans streptococci, lactobacilli and saliva buffering capacity). A questionnaire and an interview concerning general health, diet habits and use of fluorides are performed.
The examiner performs the risk classifications for each patient according to the risk assessment guidelines. At follow-up, after three years, the oral health outcome will be examined to compare the risk assessments of the guidelines with the actual outcome in terms of oral diseases.

Publikationer

Karies och kariesrelaterade faktorer i olika riskgrupper hos 19-åringar i södra Sverige. Hänsel Petersson G, Ericson E, Twetman S, Malmö (abstract).
Lägesrapporter för FoU-projekt 2006, 2007, 2008 och 2009.

Relaterade publikationer inom området:
-Hänsel Petersson G, Twetman S, Bratthall D. Evaluation of a computer program for caries risk assessment in schoolchildren. Caries Res 2002; 36:327-340.
-Hänsel Petersson G, Fure S, Bratthall D. Evaluation of a computer based caries risk assessment program in an elderly group of individuals. Acta Odontol Scand 2003; 61:164-171.
-Bratthall D, Hänsel Petersson G. Cariogram – a multifactorial risk assessment model for a multifactorial disease. Community Dent Oral Epidemiol 2005 Aug; 33:256-64.

Senast uppdaterad av Magnus Jando