Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utvägen – Salutogens och inkludering i platsen för långtidsarbetslösa

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Samarbetspartner: Socialtjänsten Höör
Finansiär: FINSAM
Tidsram: 2012-01-01 -- 2015-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Tvärvetenskap

Forskningen är finansierat av FINSAM, Mitt Skåne och berör innevånare i Höörs kommun som varit föremål för långvarigt ekonomiskt bistånd, står långt ifrån arbetsmarknaden och där flertalet beskriver olika ohälsotillstånd. Eftersom de inte har någon sjukpenninggrundande inkomst sjukskrivs de inte av sjukvården. Försäkringskassan når därför inte denna grupp. Syftet med projektet är att stärka dessa medborgares möjligheter till självförsörjning, minska känslor av exkludering och förbättra deras välbefinnande genom ett nytt arbetssätt (hälsopromotivt och salutogent) i ett samverkansprojekt med kommunens socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassa och regionens primärvård. Metoden i projektet utgörs av fem olika interventioner (ASI, Motiverade samtal, Trepart/fyrapartsmöten, "utslussningspraktik") som socialtjänstens samordnare använder i sitt arbete.

Forskningen fokuserar i första hand på hur människor med långvarigt försörjningsstöd upplever effekterna av insatserna i projektet utvägen. Forskningsmetoden utgörs av ett frågeformulär om KASAM samt djupintervjuer av samtliga deltagare i projektet under fyra tillfällen svarade till projektets start, efter sex månader, vid insatsernas avslutning samt två år efter insatsen är helt avslutad och deltagarna uppnått någon form av självförsörjning. Avsikten med detta upplägg är att få en mer långsiktig uppföljning (över 3 år) av hur de olika åtgärderna svarar upp till den enskilda medborgarens behov samt hur detta påverkar deras känsla av sammanhang (KASAM) över tid. I denna del berörs bland annat hur svårigheter i mötet och i samtalen mellan kommunmedborgarna och myndigheterna påverkar deltagarnas välbefinnande och hälsa.

I ett andra steg analyseras sedan de olika myndigheternas samverkan under ett år genom djupintervjuer/semistrukturerad intervjuguide samt workshops i en aktionsforskningsinsats. De olika myndigheterna är specialiserade i sina funktioner och organisationerna har ibland olika uppdrag och målsättningar med sitt arbete. Hinder och möjligheter för samverkan skall analyseras och sedan kopplas till de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden för den grupp av personer som varit involverade i projektet.

I projektet ingår en utvärdering av socioekonomisk karaktär.

Description in English

Residents in a municipality with long-term financial assistance from social care describe unhealth. The community project aims is to strengthen these citizens opportunities for self-sufficiency, reduce feelings of exclusion and improve their wellbeing through a new approach (health promotion and salutogenic) in collaboration project with the municipal social services, employment, social insurance, and the region's primary care.

The method of the project consists of five different interventions (ASI, Motivated calls, Three / four-part meetings, and practice") in the communities social care organisation. Research focuses primarily on how people involved in the project with long-term income support are experiencing the effects of project inputs. The research method consists of a questionnaire on SOC and interviews of all participants in the project over four occasions responded to the project's start, after six months, at the end of the project, and two years after.
The second step is to analyze various authorities collaboration through in-depth interviews / semi-structured interview guide and workshops. The various authorities are specialized in functions and organizations sometimes have different missions and goals of their work. Obstacles and opportunities for interaction will be analyzed and linked to the prevailing conditions in the labour market for the group of people involved in the project. The project includes an assessment of the socio-economic factors.

Senast uppdaterad av Magnus Jando