Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utsatthet och upplevelser av hatbrott – en jämförelse mellan studentpopulationer i Storbritannien och Sverige

Kontaktperson: Caroline Mellgren
Ansvarig: Caroline Mellgren
Medarbetare: Mika Andersson
Finansiär: Brottsoffermyndigheten
Tidsram: 2013-01-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Ämne: Samhällsvetenskap

Föreliggande projekt undersöker utsatthet och upplevelse av hatbrott inom en studentpopulation. Syftet är att bidra till ökad kunskap om förekomsten av hatbrott, upplevelser och definitioner av hatbrott, konsekvenser av utsatthet och behov av stöd. Syftet är även att belysa gruppspecifika problembilder och mellangruppsliga skillnader avseende grupperna kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ursprung, religion och funktionsnedsättning.

Projektet består av en kombinerad enkät- och intervjustudie som äger rum på Malmö Högskola under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. De första resultaten publiceras under 2014. En målsättning är att publicera resultaten via kanaler där de är tillgängliga för så många som möjligt.

Projektet är ett samarbete mellan forskare på Malmö Högskola och Hull University i Storbritannien. Inom ramarna för projektet genomförs en komparativ studie om utsatthet och upplevelser av hatbrott inom studentpopulationerna på Malmö Högskola och Hull University. Därigenom kan forskargruppen undersöka om och hur sociala och strukturella skillnader påverkar individernas utsatthet, involvering i och tolkningar av beteenden som klassas som hatbrott.

Description in English

The purpose of Experiences and Exposure to Hate Crime is to increase the current knowledge about the frequencies of which hate crimes occur, experiences and definitions of hate crime, as well as the consequences and need for support for those who are subjected. We lack the possibility to give victims adequate support and the possibility to prevent hate crimes as long as we lack this information.

The project consists of a combined survey- and interview study that takes place at Malmö University during the fall of 2013 and the spring 2014. The first results of the study will be published during 2014. A goal is to publish as much as possible through channels that are open-access.

The project is a collaboration between researchers at Malmö University in Sweden and Hull University in Great Britain. The research groups will be able to compare results of each study and thereby examine if social and structural differences affect victimization rates, involvement in and interpretation of acts that are classified as hate crimes.

Senast uppdaterad av Magnus Jando