Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildning och professionalisering av sexologer

Kontaktperson: Lotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Lotta Löfgren-Mårtenson
Finansiär: Centrum för Professionsstudier, Malmö högskola
Tidsram: 2010-06-01 -- 2013-06-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/~/link/ea3068684fd74254afa0698e9cdc0c0d.aspx

Studien tar sitt avstamp i den pågående processen av akademiseringen av ämnet sexologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle för att närmare undersöka relationer mellan professionsutbildning i sexologi och den professionella sexologiska yrkespraktiken. Det övergripande syftet är att söka fördjupad kunskap i avsikt att fånga olika faktorer av betydelser i processen mellan forskning – fält – undervisning. Följande forskningsfrågor har formulerats:
• Hur ser relationen mellan utbildning, forskning och fältet sexologi ut? Motsvarar högskolans undervisning fältets förväntningar, och hur kan programmet utvecklas utifrån studenternas tvärprofessionella kompetenser och behov?
• Vilka betydelser har sexologistudenternas kön, ålder och yrkesroll för den sexologiska praktiken?
• Vad kännetecknar den sexologiska professionen och utvecklingsprocessen vad gäller systematisk teori, professionell auktoritet, etiska regler och yrkesmässig kultur? Hur ser undervisningen i sexologi ut i relation till dessa delar?
• På vilka sätt kan masterprogrammet i sexologi bidra till utvecklingen av sexologer som ny yrkesgrupp?
Projektet planeras pågå under en treårsperiod på halvfart med start juni 2010 och avslutas under 2013. I det första steget avses att skapa en bild både av sexologistudenter och av yrkesverksamma utifrån kön, ålder, utbildning, tidigare studier i sexologi, pågående verksamhetsfält, intentioner m.m. En digital enkät har besvarats av de två första omgångarna kursdeltagarna på masterprogrammet i sexologi vid Hälsa och samhälle, och ska utökas till att även innefatta Kull 3 (start ht 2010). Under hösten 2010 ska en enkät rörande yrkesverksamma sexologer utformas och skickas till medlemmar i Svensk förening för sexologi via en länk på föreningens hemsida. I andra steget ska kvalitativa forskningsintervjuer genomföras för att få fördjupade kunskaper om relationerna mellan masterprogrammet och det professionella fältet. En intervjuguide med teman som fokuserar erfarenheter, upplevelser och beskrivningar av systematisk teori, professionell auktoritet, samhällets sanktion, etiska regler och egen kultur ska utformas. Urvalet av informanter sker eventuellt både bland yrkesverksamma masterstudenter i sexologi och bland yrkesverksamma sexologer vid olika slags verksamheter och med skilda målgrupper.

Description in English

This study concerns the current process of the development of sexology as an academic subject at the Faculty of Health and Society at Malmö University. The aim is to study the relation between research, education in sexology and the field/practice of sexology. These are the research questions:
• How could one describe the relationship between education, research and the field/practice of sexology? Does the master program in sexology full fill the expectations of these relations?
• What implications do age, sex and professions of the master students have for the practice of sexology? 
• What distinguish the sexological profession and the process of development of theory, professional authority, ethical rules and professional culture?
• How does the master program in sexology contribute to the development of sexologists as a new profession?
The projects contains of two steps; the first is quantitative and the second qualitative. A digital questionnaire aims to create a picture of the master students and the professions age, sex, education, earlier studies in sexology, ongoing professions etc. During the second step are qualitative research interviews going to be conducted in order to get in depth knowledge of the relation between the master program ion sexology and the sexological field.

Senast uppdaterad av Magnus Jando