Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Urban aktivism i Malmö, i en kontext av social och rumslig omstrukturering i en invandringsstad

Kontaktperson: Christina Hansen
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2013-02-02 -- 2017-02-01
Fakultet/institution: Globala politiska studier, Kultur och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://mah.se/musa

Christina Hansens pågående forskningsprojekt är en studie av politisk aktivism i Malmö med fokus på utvalda utomparlamentariska vänsterorienterade nätverk som jobbar med frågor kring antirasism, migranters rättigheter, och klasskamp i staden. Malmö präglas av en hög närvaro av politisk aktivism. Särskilt Möllevången, en central, socialt heterogen, gentrifierande stadsdel är känd för sina många politiska aktioner, men också av migranter (av olika bakgrunder och generationer). Dessa kännetecken används i stadens berättelse för att locka invånare, turister och investeringar till området.

Aktivismen - ett socialt fenomen och en process som förändrar sociala relationer - är utgångspunkten i hennes projekt för att studera hur olika identitetsmarkörer (t.ex. klass, genus, generation och etnicitet) samspelar i skapandet av upplevda kollektiv. Hon bedriver etnografiskt fältarbete för att undersöka hur inkluderande identiteter skapas genom kollektiva aktioner (exempelvis demonstrationer), och hur kollektiva aktioner påverkar och förändrar det sociala såväl som det rumsliga stadsrummet. Inom forskningsprojektet undersöks även vilka konflikter i samhället som dessa nätverk uppmärksammar och arbetar för att förändra.

Description in English

Christina Hansen's current research project is a study of political activism in Malmö with a focus on certain extra-parliamentary left-wing networks that address issues related to anti-racism, migrants' rights, and class struggle in the city. Malmö is characterized by a high presence of political activism. Especially Möllevången, an inner city, socially mixed, gentrifying neighbourhood is known for its many political actions, but also of migrants (of different origins and generations). These characteristics are used in the city’s narrative to attract residents, tourists and investments.

Activism - as a social phenomenon and as a process that changes social relations - is taken as the entry point to her study of how various identity markers (such as class, gender, generation and ethnicity) interplay in the creation of perceived collectivities. She conducts ethnographic fieldwork to investigate how inclusive identities are created through collective action (eg. demonstrations), and how collective actions influence and change social as well as material urban space. Within the research project, Christina Hansen also explores the conflicts in society that these networks address and aim to change.

Senast uppdaterad av Magnus Jando