Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppföljning av lagen om arbetskraftsinvandring

Kontaktperson: Sayaka Osanami Törngren
Medarbetare: Henrik Emilsson och Karin Magnusson
Finansiär: European Integration Fund
Tidsram: 2013-01-01 -- 2014-01-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Tvärvetenskap

Syftet med projektet är att följa upp lagen om arbetskraftsinvandring (Prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring) som trädde i kraft 15 december 2008. Detta projekt studerar effekterna av lagen utifrån ett integrationsperspektiv. Projektet undersöker detta genom statistisk analys och en intervjustudie. Genom den statistiska analysen ger vi en deskriptiv bild av de som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Den kvalitativa intervjustudien låter oss undersöka hur högutbildade arbetskraftsinvandrare upplever Sverige och integration. Frågorna kring arbetskraftsinvandrarnas integration kommer att bli allt viktigare efter hand som arbetskraftsinvandringen ökar. Uppföljningen ska besvara två centrala frågor: Hur ser arbetskraftsinvandringen ut? och Hur ser integrationsprocessen ut för arbetskraftsinvandrarna?

Description in English

The project investigates the effect of the labor migration law that was enforced on December 15, 2008, which aimed to facilitate easier recruitment of labor migration from outside EU/EEA countries. The project will investigate the effect of the new labor migration law through statistical analysis and interview study. The two central questions that we ask are 1) what does the labor migration patterns look like?, and 2) how does the labor migrants’ integration process look like? Through statistical analysis we give a descriptive picture of who are coming to Sweden as labor migrants and what are the types of work they engage in. Through an qualitative interview study, the project focuses on highly skilled migrants and try to find out how they experience their integration in Swedish society.

Senast uppdaterad av Magnus Jando