Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unraveling the causes and implications of crop productivity gaps in underperforming regions through integration of geospatial, biophysical and socio-economic factors

Contact person: Per Hillbur
Responsible: Ingrid Öborn and SLU
Partner: SLU Uppsala, Lunds Universitet, University of Ghana, University of Nairobi
Funding: Formas
Timeframe: 2015-01-01 -- 2017-12-31
Research profile: Utbildningsvetenskap
Faculty/Department: Faculty of Education and Society, Science, Environment, Society
Subject: Tvärvetenskap

To cope with projected population and income growth the agricultural sector dramatically needs to increase production and productivity without compromising environmental sustainability. Recent research provides evidence of stagnating crop yields and regionally very heterogeneous crop yield patterns. In order to reverse this trend it is essential to identify underperforming regions and understand key causes of poor productivity. The general assumption is that regions where the yield gaps (difference between potential and achieved yield) are large, holds promise for productivity gains and increase in food security. This project will focus on Sub-Saharan Africa (SSA) where some of the largest yield gaps are observed. The aim is to understand the causes of observed large yield gaps and to integrate biophysical and socio-economic explanations for these.

Crop yield maps will be created to study variations within and between villages, landscapes, and regions, spatially and temporally. Available socio-economic panel data will be combined with remote sensing and detailed investigations in selected villages in Kenya and Ghana with focus on soil conditions, management practices, labour availability and gender aspects. With this approach we can link geo-spatial data to socio-economic characteristics by relating crop patterns to household-specific factors, combining detailed investigations with large spatial coverage, and thus progressing beyond site-specific observations and conclusions.

 

Beskrivning på svenska

För att möta den förväntade befolkningsökningen och den ökning av konsumtionen per capita som ett ökande välstånd medför måste jordbruket totalt höja produktionen och produktiviteten dramatiskt, utan att äventyra den miljömässiga och ekologiska hållbarheten. Skillnaden mellan den skördenivå man skulle kunna uppnå på en plats genom att använda bästa möjliga produktionsmetoder och den nivå man verkligen uppnår kallas ofta skördegapet. Beräknade skördegap kan användas som ett mått på potentiella skördeökningar. Om orsakerna till gapen kan identifieras kan dessa användas för att utveckla effektiva insatser för att höja produktiviteten. Afrika söder om Sahara uppvisar stora skördegap.

Det övergripande målet för detta projekt är att integrera studier av biofysiska och socioekonomiska faktorer för att hitta förklaringar till skördegapen. Mer specifikt vill vi bestämma orsakerna till skördegap i olika skalor (bynivå, landskap, region) och i olika tidsperspektiv. Vidare kommer vi att analysera skördegapens fördelningskonsekvenser, d.v.s. hur de påverkar befolkningen i olika välståndskategorier, samt fördelningskonsekvenserna och genderaspekterna av olika tekniker som kan användas för att intensifiera jordbruksproduktionen.

För att genomföra detta skall vi med hjälp av kamerautrustade drönare (s.k. UAS-teknik) och satellitbilder ta fram flygbilder för enskilda gårdar, för byar och regioner

Senast uppdaterad av Magnus Jando