Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unga vuxnas syn på mätinstrument för munhälsorelaterad livskvalitet

Kontaktperson: Gunvi Johansson
Ansvarig: Björn.Söderfeldt
Medarbetare: Anna-Lena Östberg
Finansiär: Högskolan i Halmstad
Tidsram: 2009-11-30 -- 2011-11-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Bakgrund Munhälsa har traditionellt mätts som frånvaro av sjukdomar i munnen. Successivt och framför allt under de senaste årtiondena har dock synen på munhälsa förändrats. Fokus har flyttats från ett sjukdomsperspektiv till ett funktions- och välbefinnandeperspektiv och mot ett multidimensionellt betraktelsesätt där individens självrapporterade munhälsa har rönt ett allt större intresse. Det har också konstaterats att det finns ett samband mellan hur vi bedömer vår egen munhälsa och vår upplevelse av livskvalitet (MacEntee, 2008). Som en följd av detta nya synsätt har ett antal mätinstrument för att mäta hur människors munhälsa påverkar livskvaliteten, utvecklats från 1980-talet och framåt. Sådana mätinstrument avser att mäta såväl de fysiska som de psykosociala aspekter som påverkas av individens munhälsotillstånd. Flera av mätinstrumenten har utvecklats och anpassats till olika befolkningsgrupper i samhället, främst till äldre men även till barn och tonåringar (Johansson G, Söderfeldt B, Wärnberg Gerdin E, Axtelius B, Halling A, Östberg A-L, 2008). En del forskare har ifrågasatt att mätinstrument för att mäta livskvalitet, som har utvecklats av professionen, används utan att rådgöra om innehållet med dem det berör (MacEntee, 2007). Det har t ex rapporterats att unga vuxna delvis har andra krav och förväntningar på tandvården än äldre (Johansson G, Fridlund B, 2006).
Syfte Syftet med föreliggande studie är att beskriva unga vuxnas syn på tre mätinstrument som utvecklats för att mäta munhälsorelaterad livskvalitet.
Vetenskapliga frågeställningar  Att beskriva unga vuxnas syn på innehållet i befintliga mätinstrument för oral hälsorelaterad livskvalitet och att undersöka hur frågeställningarna i instrumenten motsvarar unga vuxnas uppfattning om de faktorer som har betydelse för deras munhälsorelaterade livskvalitet.
Kunskapsvinster och betydelse Studien att validera mätinstrument för oral hälsorelaterad livskvalitet i relation till målgruppen, och fördjupa kunskapen om unga vuxnas behov och förväntningar på munhälsa och livskvalitet vilket kan underlätta kommunikationen mellan tandvårdspersonal och målgruppen.

Sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet:

- Sexton ungdomar i åldern 21-29 år som rekryteras från två tandvårdskliniker i södra Sverige, varav den ena drivs i privat regi och den andra är en folktandvårdsklinik, får besvara frågeställningarna i två mätinstrument som avser att mäta munhälsorelaterad livskvalitet.

- Med de ifyllda mätinstrumenten som underlag intervjuas informanterna om deras
      syn på innehållet i mätinstrumenten och huruvida frågeställningarna förmår fånga upp
      de viktigaste aspekterna av den del livskvaliteten som kan kopplas till individens
      munhälsa. Den övergripande frågan som kommer att ställas är: ”Hur ser unga vuxna
      på munhälsa i relation till livskvalitet”?

     -    Intervjuerna kommer vara semistrukturerade och genomföras med hjälp av en
            intervjuguide som baseras på innehållet i de tidigare ifyllda mätinstrumenten.
            Bandupptagning kommer att ske under intervjuerna och dessa kommer sedan att
            skrivas ut ordagrant.

- Analysen kommer att genomföras i enlighet med innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004) som går ut på att koda och kategorisera det manifesta innehållet i det insamlade materialet och att söka efter mönster, det så kallade latenta innehållet i materialet.

Studien är således en intervjustudie som avser att beskriva unga vuxnas syn på 2 översatta mätinstrument (Oral Impacts on Daily Performances (OIDP), Oral health Impact Profile (OHIP) och Oral Health Related Quality of Life (OHRQoLUK) som är utvecklade för att mäta munhälsorelaterad livskvalitet


Publikationer inom projektet

Paper I:  Johansson G, Söderfeldt B, Wärnberg Gerdin E, Halling A, Axtelius B,
 Östberg A-L. (2008) Measuring oral health from a public health
 perspective. Swed Dent J 32:125-137.

Paper II:  Johansson G, Fridlund B. (1996) Young adults' views on dental care –
      a qualitative analysis. Scand J Caring Sci 10:197-204.


 

Senast uppdaterad av Magnus Jando