Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Unga i och om framtidens idrottsorganisering

Kontaktperson: Susanna Hedenborg
Ansvarig: Susanna Hedenborg
Medarbetare: Joakim Glaser
Samarbetspartner: Riksidrottsförbundet
Finansiär: Riksidrottsförbundet
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Idrottsvetenskap

Syftet är att kartlägga gymnasieungdomars syn på föreningsidrotten och med utgångspunkt i denna göra det möjligt för idrottsrörelsen att skapa en plattform för hur framtidens ungdomsidrott kan organiseras. Det är framför allt de problem som ungdomar upplever beträffande delaktighet i och organiseringen av föreningsidrotten som står i fokus. Även ungdomars tankar om hur idrotten skulle kunna organiseras på andra, och för dem, mer tilltalande sätt ska undersökas.

Vi utgår från två huvudfrågor. Den första handlar om synen på idrott. Den andra frågan handlar om hur ungdomar vill att framtidens idrott skall se ut.
1. Hur beskrivs ungdomsidrotten av gymnasieungdomarna själva?

2. Hur önskar gymnasieungdomar att idrotten ska organiseras i framtiden?

Eftersom det är ungdomarna som är idrottens framtid är det deras syn på hur framtidens idrott skall organiseras och hur de kan och vill påverka denna som skall analyseras. En viktig utgångspunkt i denna undersökning har därför varit att ungdomarnas röster ska höras. Förutom att ungdomarnas tankar om idrotten ska analyseras utifrån ett antal teman som framträder i källmaterialet ska frågor kring uppfattningar om genus och idrott ställas. Ungdomarna (182 stycken) har intervjuats i fokusgrupper (28 stycken). Ett tydligt mönster är att ungdomarna önskar att idrottens organisering ska vara mer flexibel, att det ska vara möjligt att träna olika idrotter på ett och samma ställe (samt att man ska kunna träffa sina vänner på samma ställe) och att det ska vara möjligt att träna på sin egen nivå. Många berättar att de börjat på gym för att dessa bättre lever upp till ungdomarnas önskemål. Samtidigt uttrycker flera att föreningsidrotten var rolig, men att de går till gymmet för hälsans skull.

Publikation: http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/forskning/unga-om-framtidens-idrott.-fou-2013_2..pdf

Description in English

 

 

The aim of this study was to analyse young peoples’ experiences of and ideas of sport – today and in the future. Young people in the ages 16–19 (182 persons) have been interviewed in focus groups (28 focus groups). A clear pattern is that young people would like the organization of sports to be more flexible, that it would be possible to erercise in different sports in one place (and to meet ones friends in the same place) and that it should be possible to train on a “exercise” level. Many of them say that they started to exercise at a gym because the gym acitivites satisfy their demands. Many of the young people, however, underline that sports were fun, but that they go to the gym for health.

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson