Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Transgender persons and sexual health – an interview study

Contact person: Malin Lindroth
Responsible: Malin Lindroth
Co-workers: Lotta Löfgren Mårtenson
Funding: Folkhälsomyndigheten
Timeframe: 2014-05-01 -- 2015-03-31
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work
Subject: Samhällsvetenskap

The study is focusing transgender persons and sexual health. The concept of transgender is a construction, with the purpose of gathering different individuals in research and sexual politics. In this study transgender is used to describe individuals with a gender identity and/or gender identity expression that at times, or always, differ from the norm of their registered sex. Most research on transgender persons and sexual health focus on transsexuals and different aspects of sex reassignment, and the access to and quality of such care. Most studies are quantitative, qualitative studies are rare. Consequently, transgendered persons own voices are less common in research on their sexual health.

The overall aim of the study is to describe sexual health from a holistic perspective. Sexual health will be regarded in its' full complexity and scope. Sexuality must be described within a social and historical context, not only as the biological phenomenon it often gets reduced to. Both the specific (to be, or in this context identify as transgender) and the general (to be a sexual, or asexual, being) will be examined. Hence, in qualitative interviews, the general human sexuality among those with the specific transgender life experience will be of interest. Among possible factors (possibilities/hindrances) affecting transgender persons' sexual health are the following: respect versus discrimination, safer sex versus sexual risk taking, satisfaction with current gender identity/expression/physical body versus dissatisfaction.

The study is conducted on behalf of The Public Health Agency of Sweden and will provide knowledge on transgender persons and sexual health, knowledge to be used in future health promotion and in preventive work. The results may be of interests not only to transgender persons themselves but also to professionals encountering them, for instance health professionals.

Beskrivning på svenska

Studien berör transpersoner och sexuell hälsa. Begreppet transpersoner (från engelskans transgender) är ett konstruerat begrepp i syfte att inom forskning och sexualpolitik, samla en mängd olika individer. I denna studie används begreppet transpersoner som en beskrivning av individer vars könsidentitet och/eller könsidentitetsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem vid födseln. Merparten av den forskning som berör transpersoner och sexuell hälsa fokuserar huvudsakligen transsexuella och olika aspekter av framförallt könskorrigerande vård, samt tillgång till och kvalitet på denna vård. Merparten studier är av kvantitativ karaktär, kvalitativa studier är sällsynta. Transpersoners egna röster är således mindre vanliga i forskning om deras hälsa.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva sexuell hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Med sexuell hälsa avses här sexualitet i dess fulla komplexitet och omfattning, dvs. att sexualitet måste ses i sitt sociala och historiska sammanhang, inte bara som det biologiska fenomen det tenderar att betraktas som. Både det specifika (att vara, eller i detta sammanhang identifiera sig som transperson) och det mer allmängiltiga (att vara en sexuell, eller asexuell, människa) eftersöks. I kvalitativa forskningsintervjuer kommer således den allmänmänskliga sexualiteten hos personer med den specifika livserfarenheten som följer av att identifiera sig som transperson att fokuseras. Bland de tänkbara faktorer (möjligheter/hinder) som antas kunna påverka sexuell hälsa kan nämnas respektfullt bemötande kontra diskriminering, säkrare sex kontra sexuellt risktagande, tillfreds med könsidentitet/könsuttryck/fysisk kropp kontra otillfredsställelse.

Studien, som genomförs på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, ämnar bidra till ökad kunskap om transpersoners sexuella hälsa, kunskap som kan användas i både hälsofrämjande och preventivt arbete. Resultaten kan vara till gagn inte bara för transpersoner själva utan även för dem som i sina professioner möter transpersoner, exempelvis hälso-och sjukvårdspersonal.

Senast uppdaterad av Magnus Jando