Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Transactional sex-relationer i Sverige, en studie om sexuella relationer som strategi i en migrationssituation

Kontaktperson: Charlotta Holmström
Ansvarig: Charlotta Holmström
Medarbetare: Sven-Axel Månsson
Samarbetspartner: Per-Olof Östergren, Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Anette Agardh, Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, Povi Lawson, Noaks Ark, Malmö
Finansiär: Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap
Tidsram: 2007-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/kossa

I vår studie belyser vi sexuella relationer och kärleksrelationer i en migrationssituation. Vi är särskilt intresserade av sexuella relationer och kärleksrelationer som präglas av förväntningar på olika former av ersättning, men som förefaller vara någonting annat än det som kategoriseras som prostitution. Mot bakgrund av preliminära resultat från en pilotstudie är vi specifikt intresserade av migranter från Afrika. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med i huvudsak kvinnor och män som migrerat till Sverige från Afrika, men även med personer som migrerat till Sverige från andra delar av världen, undersöker vi människors bakomliggande skäl, meningsskapande och strategier för framtiden i sammanhang där sex och kärlek används i utbyte mot olika former av ersättning. Studien har ett både teoretiskt och empiriskt fokus; på en teoretisk nivå syftar studien till att utveckla en mera precis begreppsmässig bestämning av sexuella relationer som inbegriper förväntningar på ersättning. Utifrån begrepp som transactional sex, migration, integration, etnicitet och kön vill vi skapa förståelse för relationen mellan migration och sexualitet. På en empirisk nivå vill vi försöka förstå innebörden och konsekvenserna av dessa relationer, handlingar och sammanhang. Genom att belysa strategier för att hantera socialt utsatta och marginaliserade positioner vill vi öka förståelsen för en grupp migranters levnadsförhållanden i Sverige idag.   

Description in English

In our study we focus on sexual relations in a migrational context. We are especially interested in sexual relations involving transactions and our aim it to develop an understanding of situations where sex is exchanged by rewards, gifts, material goods and/or visa and permission to stay in Sweden through marriage. Here, we distinguish these types of sexual relations from what is usually categorized as prostitution. Based on preliminary results from a pilot study, we are specifically interested in migrants from Africa. Through qualitative interviews with mainly women and men migrated from Africa to Sweden, but also with people migrated to Sweden from other parts of the world, we would like to explore the reasoning behind strategies involving transactional sex. The study has a theoretical as well as an empirical focus.  Theoretically we would like to develop a more precise definition concerning transactional sex relations. Through concepts as transactional sex, migration, integration, ethnicity and gender we would like to develop an understanding of migration in relation to sexuality.  On an empirical level we aim at understanding the meaning and the consequences of these relations, actions and contexts. Highlighting coping strategies in socially vulnerable and marginalized positions we would like to gain knowledge about the living conditions of a specific group of migrants in Sweden today.   

Senast uppdaterad av Magnus Jando