Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Threat and violence in public transport

Contact person: Christina Scholten
Responsible: Anna Anund, VTI Statens väg and transportforskningsinstitut
Co-workers: Jonas Ihlsted VTI and Sofie Johansson studentmedarbetare
Partner: VTI Statens väg och transportforskningsinstitut,Arriva, Nobina, K2 – Kunskapscentrum för kollektivtrafik
Funding: AFA
Timeframe: 2016-01-01 -- 2017-06-30
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Urban studies
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://k2centrum.se/

In the everyday work life, bus drivers and train crews have to handle incidents and threats and violence according to the media. In this project, we are using a definition of violence from Essen Mountain (2003) which is briefly about "incidents where employees are abused, threatened, assaulted or subject to other offensive behaviour in circumstances related to their work ...". Being subjected to threats and violations, causes stress and is indeed an inadequate working environment. Research shows that the bus driver profession is associated with increased risk of both physical and psychosocial factors (Tse et al., 2006; Chen and Kao, 2013). General stress factors include lack of driver ergonomics, shift work, working alone, the risk of intimidation and violence, and accessibility problems. A Swedish study in 2014 showed that the drivers felt most awkward during the work was "schedule delays" (26% of the working sessions), "traffic disruptions, such as queues" (26%) and "unruly passengers" (19 %) (Anund et al., 2014). What is included in the unruly passengers, and what you can do about it is not known.

In a research study from the University of Karlstad (Nilsson 2008) the author noted that SJ's on-board staff experienced that working conditions have deteriorated with the privatization of public transport. Threats and violence at work increases when the work is carried out in metropolitan areas, and according to the report there are daily incidents (Nilsson 2008: 72). Being all alone at work contributes to the experience of vulnerability and is described as a major work environment problem (a.a.:72). Studies show that both women and men are subjected to threats and violence (Essenberg, 2003 Jarre, 2009), but Jarre (2009: 81) notes that there are gender differences. This leads us to examine the threatening situations from a gender perspective but also with perspectives on ethnicity and age because an intersectional perspective (de los Reyes & Mulinari, 2005) provide a more thorough understanding of the problem.

The aim of the present study is to map the extent of threats and abusive treatment of train crews and bus drivers. The research project includes both to describe the extent, and to identify criteria for whom is exposed and the type of threats and harassment staff are exposed to. This knowledge will be used to propose measures to improve the work of the groups. Safety culture is an aspect that will be considered. 

Beskrivning på svenska

Incidenter i form av våld, kränkningar och hot mot tågpersonal och bussförare nämns ofta i media. Definitionen av våld är hämtad från Essenberg (2003) och handlar kortfattat om "incidents where employees are abused, threatened, assaulted or subject to other offensive behaviour in circumstances related to their work...". Personalen utsätts för hot och kränkningar vilket leder till stress och bristande arbetsmiljö. Forskning visar att bussföraryrket är förenat med ökad risk för såväl fysiska som psykosociala faktorer (Tse et al., 2006, Chen & Kao, 2013). Generella stressfaktorer är bland annat bristande förarergonomi, skiftarbete, ensamarbete, risk för hot och våld samt framkomlighetsproblem. I en svensk studie från 2014 framkom att det som förare ansåg som mest besvärligt under arbetet var "förseningar i tidtabellen" (26 % av arbetspassen), "störningar i trafiken, t ex köer" (26 %) och "besvärliga passagerare" (19 %) (Anund et al., 2014). Vad som ingår i besvärliga passagerare och vad man kan göra åt det är inte känt.

I en studie från Karlstad universitet (Nilsson 2008) påpekas att SJ:s ombordpersonal upplever att arbetsvillkoren försämrats i och med avregleringen av kollektivtrafiken. Hot och våld i arbetet ökar när arbetet utförs i storstadsregionerna och enligt rapporten förekommer detta dagligdags (Nilsson 2008:72). Det ökande ensamarbetet bidrar till upplevelsen av utsatthet och beskrivs som ett stort arbetsmiljöproblem (a.a.:72). Studier visar att både kvinnor och män utsätts för hot och våld (Essenberg, 2003, Jarre, 2009), men Jarre (2009:81) konstaterar att det finns könsskillnader. Detta föranleder oss att i studien granska hot och våldssituationer utifrån genus men också med etnicitet och åldersperspektiv eftersom vi menar att dessa faktorer också samvarierar.

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga förekomst av hot och kränkande behandling av tågpersonal och förare av buss. I kartläggningen ingår såväl att beskriva omfattningen, som att identifiera kriterier för vem som utsätts och vilken typ av hot och trakasserier personalen utsätts för. Kunskapen ska användas för att föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för nämnda grupper. Säkerhetskultur är en aspekt som kommer att beaktas. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando