Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Learning about the ‘appropriate’ level of environmental protection: The Arctic Council and communicative action

Contact person: Sandra Engstrand
Responsible: Sandra Engstrand
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2011-02-01 -- 2017-07-31
Faculty/Department: Global Political Studies, Faculty of Culture and Society
Subject: Samhällsvetenskap

Area wise this project is located in the Arctic region, and more specifically, within the Arctic Council. Of key concern is thus international environmental cooperation, and the process of creating cooperative outcomes. Departing from an International Relations (IR) perspective this study tries to capture the cooperative process around a certain environmental issue; how this process emerges, is molded and possibly even transformed eventually.

Two things are held effectible on the process as it evolves; social interaction as well as environment-energy intertwinement. Actors enter environmental cooperation to some extent limited, where one limiting factor would/could be energy-political considerations. However, if presupposed that acting appropriate is important, then the content of appropriateness (as subjective understandings) is likely to change due to social interaction. Learning then, in all its many guises, will ultimately have an imprint on the cooperative outcome why it to this project is center of attention. 

By using IR role theory as a tool, actors/states perform roles grown not just from their own self-perceptions, but from other’s expectations as well. There is though a possibility for appropriateness to be accounted more than strictly national interests. By investigating how actors learn and what they learn about, the ambition is to shed light on some conditions presumed necessary for international environmental cooperation to occur.

Beskrivning på svenska

Det här projektet handlar om Arktis, och mer specifikt Arktiska Rådet. Det huvudsakliga intresset är således internationellt miljösamarbete, där fokus ligger på processen kring att nå fram till en överenskommelse. Projektet tar sin utgång i Internationella Relationer (IR) och försöker fånga samarbetsprocessen kring någon/några specifika miljöfrågor i termer av hur dessa processer växer fram, formas och kanske även slutligen förändras.

I studien betonas framförallt två saker ha påverkanskraft på processerna så som de utvecklar sig: social interaktion samt miljö-energisammanflätning.  Aktörer som träder in i ett samarbete är i viss utsträckning begränsade. En (1) sådan faktor som verkar begränsande torde vara energipolitiska överväganden. Dock, om det kan hållas för troligt att ett lämpligt agerande tillika är viktigt för aktörer så kan också innebörden av (subjektivt uppfattad) lämplighet förändras genom social interaktion. Lärande – i någon form – gör således ofrånkomligen avtryck på samarbetsutfallet. Därför tillskrivs lärande den centrala betydelsen för detta projekt. 

IR-rollteori används som teoretiskt verktyg för att belysa hur aktörer/stater utövar roller som inte enbart är sprungna ur deras egna självuppfattningar, utan även ifrån andras förväntningar. På så vis öppnas en möjlighet upp för lämplighet att vara något mer än endast kopplat till nationella intressen. Genom att undersöka hur aktörer lär sig, och vad de lär sig om, är ambitionen att kunna påvisa några villkors bäring på utfallet i internationellt miljösamarbete.

Senast uppdaterad av Magnus Jando