Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Terapeutiska landskap- hållbar utveckling i praktiken

Kontaktperson: Margareta Rämgård
Ansvarig: Margareta Rämgård
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne
Finansiär: Kommunförbundet Skåne
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Samhällsvetenskap

Syfte
• Förankra forskning och praktik för att stimulera ny kunskap
• Problematisera  och föra en dialog om kunskapssyn utifrån: Lokal kunskap (practical knowledge) och relaterat till  kulturella aspekter (det unika) i platser
• Arbeta fram hälsofrämjande gröna miljöer i samhällsplaneringen

Rapporten berör ett aktionsforskningsprojekt bland samhällsplanerare i skånska kommuner. Kommunerna har arbetat med olika case/ fall för att påvisa hur de kan skapa en långsiktig hållbarhet som främjar hälsa för kommande generationer. Forskaren har studerat processen i det arbetet. Resultatet visar att kommunernas tjänstemän arbetar med en definition av hållbar utveckling som bevarar naturvärden, främjar boendeformer över generationsgränser samt är hälsofrämjande i relation till att skapa rekreationsområden och minska hälsofarliga miljöer. De fokuserar mer på rena miljöaspekter än en generell social hållbarhet och är begränsade i att tänka på mer marginaliserade grupper i samhällsplaneringen. I miljöfrågor så visar de ett djupare engagemang som försätter dem i en sorts etisk stress när de måste frångå sina principer på grund utav politiskt fattade beslut. Rapporten kritiserar det politiska besluten om att snabba upp planprocessen och påvisar att en systematiserad  reflekterande dialog mellan olika yrkesfunktioner tidigt i planeringsarbete bidrar till en mer långsiktig hållbar utveckling i praktiken.

Description in English

The report concerns an action research among urban planners in municipalities in Scania. Municipalities have worked with various case / cases to demonstrate how they can create a long-term sustainability that promotes health for future generations. The researcher has studied the process in this work. The results show that local officials are working on a definition of sustainable development that preserves the nature values, promote social inclusion across generations and health promotion. They focus more on environmental issues than on social sustainability, and marginalized groups in community planning. In environmental matters, they have a deeper commitment that puts them in a kind of ethical stress when they must abandon their principles. The report criticizes the political decisions to speed up the planning process and show that a systematic reflective dialogue between different professional functions early in the planning contributes to a longer-term sustainable development in practice.

Senast uppdaterad av Magnus Jando