Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tandhygieniststudenter och samtalet med patienter om levnadsvanor

Kontaktperson: Veronica Johansson
Finansiär: Postdokprogram för kompetensutveckling i högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-09-01 -- 2013-08-31
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi
Hemsida: http://mah.se/postdok

Tandhygieniststudenter och samtalet med patienter om levnadsvanor – kan utbildning i Motiverande samtal stärka kommunikationsrelaterad self-efficacy?

Inom tandvården är behandlingsresultaten ofta beroende av hur väl patienterna tar hand om sin orala hälsa. En viktig del av tandhygienistens arbete är därför att arbeta med att stärka patienten till att förändra hälsopåverkande levnadsvanor. För detta är kommunikation en essentiell färdighet och under senare år har forskning riktat sig mot self-efficacy i relation till kommunikation inom vården. Centralt i self-efficacy-teorin är att bedömningarna man gör om sin förmåga att utföra olika handlingar, såsom att kommunicera, är avgörande för de val man gör, aktiviteterna man tar sig för, hur mycket man anstränger sig och hur lätt man ger upp om man stöter på motstånd.

Syfte: Syftet med studien är att genom träning i samtalsmetoden Motiverande samtal stärka blivande tandhygiensters tilltro till sin förmåga att samtala om levnadsvanor med sina patienter. Population: Alla studenter på tandhygienistutbildningen ingår i undervisningsmomentet, 17 studenter på kurs 4 vt 2012 och 18 studenter på kurs 3 och 4 ht 2012/vt 2013.

Metod: Undervisningsmomentet inleds med ett seminarium om Motiverande samtal. Seminariet avslutas med att studenterna får ett träningsprogram att arbeta med, där de veckovis ska öva på olika aspekter av Motiverande samtal i kliniska situationer. Erfarenheterna från träningsprogrammet sammanfattas och skickas till ansvarig lärare och utgör sedan grunden för ett halvtidsseminarium. Efter seminariet får studenterna ett nytt träningsprogram.

Undervisningsmomentet avslutas med ett seminarium. Utvärdering: Utvärdering av projektet sker före, under och efter undervisningsmomentet genom ifyllande av enkät om kommunikationsrelaterad self-efficacy, intervjuer med studenter om hur de upplever sin förmåga att kommunicera med patienter om levnadsvanor, samt inspelningar av patientkontakter. Etiska aspekter: Undervisningsmomentet ingår i utbildningen och är obligatoriskt. Deltagande i utvärdering är frivilligt. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Description in English

Dental hygienist students and communication with patients about health behaviours - can an educational element in Motivational Interviewing strengthen communication self-efficacy?

In dental care, the effects of treatment are often dependent upon how well the patients manage their oral health. An important aspect of the dental hygienist's daily work is to empower the patient to change health affecting behaviours. Communication is an essenital skill and lately research has focused on communication self-efficacy. Central in self-efficacy theory is that the judgments made regarding one's ability to perform certain acts, such as communication, is essential for the choices made, the activities undertaken, the effort put in, and how easily one gives up when encountering resistance.

Aim: The aim of the project is to strengthen dental hygienist students' beliefs in their abilities to communicate with patients about health behaviours.

Population: All students at the dental hygienist programme is enrolled in the project, 17 students in their fourth semester spring 2012 and 18 in their third and fourth semesters autumn 2012/spring 2013.

Method: The educational element begins with a seminar on Motivational Interviewing. At the end of the seminar, the students receive a training programme, where different aspects of Motivational Interviewing are practiced in clinical situations. The experiences from the training programme forms the basis for the second seminar. At the end of the seminar, the students receive a new training programme.

The educational element is concluded with a final seminar. Research evaluation: Evaluation of the project is undertaken before, during, and after the educational element. Evaluation is assessed with a questionnaire on communication self-efficacy, interviews with students about how they perceive their abilities to communicate with patients about health behaviours, and with recordings of conversations with patients.

Ethical considerations: The educational element is manadatory, however, participation in the research evaluation is voluntary. The project was approved by the regional ethical review board in Lund.

Senast uppdaterad av Magnus Jando