Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

TagOn

Kontaktperson: Paul Davidsson
Medarbetare: Åse Jevinger
Samarbetspartner: Lunds Universitet, Sony Mobile Communications AB, Region Skåne, KnowIt Mobile Syd AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2015-09-01 -- 2017-06-30
Forskningscentrum: Internet of Things and People Research Centre
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård

Inom sjukvården finns ett stort behov av att spåra patienter, utrustning och material - såsom blod och mediciner - och att samla in data om egenskaper hos dessa, i syfte att öka säkerheten, effektiviteten och kvalitén i vården.

I projektet TagOn möts dessa behov av en infrastruktur baserad på Internet of Things (IoT), som utvecklats av Sony Mobile i samarbete med Mobile and Pervasive Computing Institute (MAPCI) vid Lunds universitet. Infrastrukturen, som stödjer ramverket AllJoyn, möjliggör till trådlös positionering och datainsamling med hjälp av s.k. taggar. Dessa taggar utgörs av små Bluetooth Low Energy-enheter som vid volymproduktion kan produceras till ett lågt pris. Taggarna kopplas via mobila knutpunkter som kan utgöras av serietillverkade mobiltelefoner som samlar information till en molntjänst när de kommer i närheten av en tag.

Två fullskalepiloter kommer att genomföras tillsammans med Skånes Universitetssjukhus: en vid akutmottagningen för att analysera och optimera patientflöden, och en vid blodcentralen för att spåra och följa kylkedjan för blodpåsar.

Description in English

Mobile positioning and data collection in healthcare.

Within the healthcare system, there is a great need of tracking patients, equipment and materials – such as blood and medicines – and to collect data from these; this in order to increase the security, efficiency and quality of care.

In the TagOn project, this challenge will be addressed by using an Internet of Things (IoT) infrastructure developed by Sony Mobile in cooperation with the Mobile and Pervasive Computing Institute (MAPCI) at Lund University. The system, which supports the open source software framework AllJoyn, enables wireless positioning and data collection from things “tagged” with a small, low-cost Bluetooth Low Energy device (a tag). These tags are cheap to produce and can be connected to the cloud through ordinary mobile phones.

Two full-scale pilots will be run together with Skåne University hospital. One is at the emergency department with the aim of analyzing and optimizing the patient flow; the other is at the blood and drug central with the aim of tracking and making the so-called cold chain more secure.

Senast uppdaterad av Magnus Jando