Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

TMD och stora skelettala bettavvikelser en prospektiv, kontrollerad uppföljningsstudie av patienter som korrigeras med ortodontisk och käkkirurgisk kombinationsbehandling.

Kontaktperson: Cecilia Abrahamsson
Ansvarig: EwaCarin Ekberg
Medarbetare: Lars Bondemark, Maria Nilner Bo Sunzel och Thor Henriksson
Finansiär: Svenska tandläkarsällskapet, Malmö Högskola
Tidsram: 2005-09-01 -- 2011-12-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Undersökningen inkluderar vuxna patienter med omfattande skelettala bettavvikelser, från Käkkirurgiska kliniken, UMAS. Individerna blir i studiens förlängning behandlade med en kombination av ortodonti och käkkirurgi. Studien är prospektiv och utvärderar dels förekomsten av TMD hos patienter med skelettal avvikelse före behandling dels om en ortodontisk/kirurgisk behandling, som syftar till att normalisera bettets skelettala och dentala relationer, innebär en förändring av förekomsten av TMD. Dessutom studeras eventuella förändringar i tuggförmågan.
Data från 120 konsekutiva patienter från Käkkirurgiska kliniken, UMAS samlas in för att sedan följas longitudinellt under ca 3 år. Materialstorleken med ca 120 patienter gör det möjligt att subgruppera materialet i olika malocklusionsgrupper samt efter behandlingsmetodik.
Värdet av att inkludera en kontrollgrupp vid longitudinella studier av det här slaget är mycket stort. Därför kommer ett ålders- och könsmatchat kontrollmaterial bestående av 60 individer med bettandat bett (minst 24 tänder) att samlas in via avdelningen för oral diagnostik på Tandvårdshögskolan i Malmö och på Folktandvården i Oxie. Kontrollgruppen följs upp likartat som patientgruppen.

Description in English

 Den aktuella typen av behandlingar är mycket omfattande och resurskrävande och därmed också kostsamma. Indikationerna för behandling är framförallt funktionella och psykosociala, men det finns också ett inslag av estetiska behandlingsönskemål från patienternas sida. Det pågår fortlöpande en diskussion om vilka typer av bettavvikelser som bör behandlas och prioriteras av bettfunktionella skäl och därför är det av stor vikt att utvärdera behandlingens påverkan på bettets funktion samt förekomsten av kraniomandibulära besvär hos patienterna. Det kan också vara av intresse att undersöka om patienter med smärta och funktionsstörningar i det orofaciala området blir bättre efter behandling. Studierna som är gjorda är få och både av varierande kvalitet och vinklade på olika sätt varför det finns behov att genom en systematisk review göra en kvalitetsmässig bedömning och sammanfattning av tidigare fastställda resultat. En ökad kunskap om hur behandlingen eventuellt påverkar bettets funktion kan leda till en underlättad och förbättrad behandlingsbehovsprioritering.

Publikationer inom projektet

Abrahamsson C, Henrikson T. TMD and skeletal malocclusions. Abstracts of free communication and posters presented at the 4th annual congress of the Swedish Dental Society, Stockholm, October, 23-25. Swedish Dental Journal. 2003

Delarbeten i forskarutbildning:                                                                                    
Alterations of Temporomandibular disorders before and after orthognathic surgery – a systematic review. Cecilia Abrahamsson;a EwaCarin Ekberg;b Thor Henrikson;c  Bondemark L.
Angle orthod. 2007;77:729-734.
            
TMD in Consecutive Patients Referred for Orthognathic Surgery.Cecilia Abrahamsson;a EwaCarin Ekberg;b Thor Henrikson;c Maria Nilner;d Bo Sunzel;e Lars Bondemarkf
Angle orthod. 2009;79:621-627

Senast uppdaterad av Magnus Jando