Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Systematisk forskningsöversikt om likvärdighet i förskolan

Kontaktperson: Sven Persson
Ansvarig: Sven Persson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2014-01-01 -- 2014-11-01
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://mah.se/cps

Systematisk forskningsöversikt om likvärdighet i förskolan
Den svenska förskolan tillhör sedan 1997 utbildningsväsendet och omfattas av Skollagen (2010:800). Ett övergripande mål för det svenska skolsystemet är att alla barn ska ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet. I grundskolan bedöms likvärdighet främst utifrån elevers resultat, men eftersom förskolans läroplan betonar verksamhetens uppdrag och vad man ska sträva mot snarare än barns prestationer, behövs andra mått och indikatorer på likvärdighet i förskolan. Ett syfte med denna forskningsöversikt är därför att, på basis av svensk och internationell forskning, definiera lämpliga indikatorer på att mäta och förstå likvärdighet i förskolan.

Enligt Skollagen kan likvärdighet förstås främst utifrån tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande (Skolverket, 2012).  Dessa tre aspekter kommer att vara vägledande för forskningsöversiktens frågor som då formuleras på följande sätt. Vad säger svensk och internationell forskning om: 

a)    villkor för barns olika/lika tillgång till förskola;
b)    orsaker till skillnader i kvalitet mellan förskolor;
c)    vilka åtgärder som kompenserar olikheter i tillgång och kvalitet.

Som framgår av ovanstående så är likvärdighet och kvalitet sammanflätade begrepp. Skillnader i kvalitet mellan förskolor innebär per definition att de inte är likvärdiga. I forskningsöversikten kommer kvalitetsbegreppets viktigaste indikatorer i form av struktur, process och resultat att användas.

Description in English

Systematic research review on equivalence in Early Education and Care (ECEC)
The Swedish preschool belongs since 1997 to the education system and to the Education Act (2010:800). An overall goal of the Swedish school system is that all children should have equal access to an education with equal quality. In elementary school equivalence is judged primarily on the measures of student´s performance, but since preschool curriculum emphasizes that the goals are what the preschool should strive for rather than the child's performance, new dimensions and indicators of equivalence in preschool are needed. One purpose of this research review is to define appropriate indicators to measure and understand equivalence in preschool on the basis of Swedish and international research.

In the Education Act equivalence is based on three fundamental aspects: equal access to education, equal quality of education and thirdly, that education should compensate for unequal circumstances for the child (National Agency for Education, 2012). These three aspects will be indicative for the questions that are raised in this research review. What does Swedish and international research conclude about:

a)    the conditions for children's different / equal access to preschool;
b)    the reasons for the differences in quality between preschools;
c)    the action to compensate the differences in access and quality.

Equivalence and quality are intertwined concepts. Differences in quality between preschools mean by definition that they are not equivalent. In the research review the concept of quality key indicators in terms of structure, process and results will be used.

Senast uppdaterad av Magnus Jando