Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Svensk landsbygd i nätverkssamhället - SLN

Kontaktperson: Magnus Andersson
Ansvarig: professor André Jansson (Karlstad)
Samarbetspartner: Media och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet
Finansiär: Formas
Tidsram: 2008-08-01 -- 2011-07-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Samhällsvetenskap

Syftet med projektet är att klargöra hur digitala, nätverksbaserade medier (t ex datorer/internet/telefoni) bidrar till identitetsskapande (känslan av tillhörighet) och sociala gemenskaper (t ex inom politik och föreningsliv) i svensk landsbygd.

 

Projektet består av dels enkätstudier, dels etnografiskt fältarbete i två fokusområden; i västra Värmland, respektive nordöstra Skåne.

Projektet motiveras dels av att landsbygdens situation i nätverkssamhället ter sig ambivalent, dels av att just denna situation är föga studerad vad gäller mediernas betydelse. Vad som ibland kallas den digitala revolutionen kan å ena sidan stärka landsbygdens identiteter och förmåga till demokratiskt inflytande. De nya möjligheterna att bedriva avancerade verksamheter bortom stadens gränser ses som en av nätverkssamhällets stora förtjänster.

Nya medier skapar också plattformar för kulturellt och politiskt engagemang, och resurser för självrepresentation inom t ex bygderörelser. Därmed underlättas såväl lokala diskussioner som inflytande bortom det lokala sammanhanget.

Å andra sidan pekar många undersökningar, inte minst svenska, på att nätverkssamhällets utbyggnad medför att urbaniseringsprocessen accelererar. Utvecklingen beror dels på hur fördelningen av kommunikationsresurser ser ut (t ex bredbandsutbyggnad). Det handlar också om att kommunikationsnätverk tillsammans med annan infrastruktur (utbildning, social service, transporter etc.), reproducerar städer som informationsnoder och centrum för kreativitet.

SLN ska studera dessa förhållanden; förklara både övergripande strukturer och komplexiteten av specifikt lokala utvecklingsmönster; lyfta fram sociala och politiska möjligheter/problem inför framtiden; samt aktivt bidra till en fördjupad, konstruktiv diskussion om landsbygdens situation i nätverkssamhället.

 

SLN kretsar kring tre teoretiska teman, vilka tillsammans definierar ett "kommunikationsgeografiskt" perspektiv: (A) Globalisering och nätverkssamhälle, (B) Demokrati och deltagarkultur och (C) Rurala livsstilar och medieanvändning.

Dessa teman omsätts i två delstudier: Den första baseras på en nationell survey, som bl a kommer ta reda på vilka möjligheter och begränsningar landbygdens befolkning upplever på olika områden i relation till IT-utbyggnaden, samt hur sambanden ser ut mellan kommunikationsresurser, mediebruk och engagemang i olika rurala offentligheter, t ex hembygdsföreningar, aktionsgrupper och lokala kulturföreningar.

Den andra delstudien bygger på etnografiska fältstudier i de två fokusområdena och handlar bl a om hur individer och grupper på landsbygden uppfattar möjligheterna att t ex utveckla nya verksamheter eller arbeta och studera på distans; i vilken mån IT bidrar till skapandet och upprätthållandet av olika sociala nätverk, både lokalt förankrade och gränsöverskridande, samt hur ny kommunikationsteknik och digitala nätverk används för politiska/ideologiska ändamål av intressegrupper och sociala rörelser på landsbygden.

Description in English

The project aims to clarify how digital, network-based media (such as computers/Internet/telephones) contribute to the construction of identity (feelings of belonging) and social communities (e.g. in politics and voluntary associations) in Swedish countryside.

 

The project deals with two Swedish countryside areas: western Värmland and northeastern Skåne.

 

The project also aims to deepen democratic processes in society, closing the gap between urban and rural areas. The project’s point of departure is that the digital revolution has so far had little impact upon Swedish countryside development, a seldom studied area in terms of the importance of the media. The so-called digital revolution can, on the one hand, fortify countryside identities and power democratic influence. New media also creates platforms for cultural and political engagement and resources for self-representation in rural areas. One big advantage of a network society is the possibility to pursue advanced activities beyond the city limits.

 

On the other hand, many investigations, not only Swedish, point out that network society’s expansion results in an acceleration of the urbanisation process. Development depends on the division of communication resources (e.g. broadband expansion). It also deals with the fact that the communications network together with other infrastructure (education, social service, transport, etc), reproduce cities that are information nodes and centres for creativity.

 

The project studies the relationship between rural areas and the expansion of network society: explaining both the overall structure and complexity of specific local development patterns; raising future social and political possibilities and problems; and actively offering a deeper, constructive discussion about rural areas’ position in network society.

 

The project revolves around three theoretical themes, which together define the “communication geographic” research field: (A) Globalisation and network society, (B) Democracy and participatory culture and (C) Rural lifestyles and media use.

 

These themes are analysed in two ways. The first is based on a national survey, which uncovers the possibilities and restrictions people living in rural areas experience in different areas in relation to IT development as well as how the connection between communication resources, media use and engagement functions in different rural public spheres, for example local history societies, action groups and local cultural associations.

 

The second is based on ethnographic field studies, which deal with how individuals and groups living in rural areas understand the possibilities to develop new job opportunities and distance learning; the extent to which locally based and cross-border IT contributes to the creation and maintenance of various social networks; and how new communication techniques and digital networks are used for political and ideological purposes in interest groups and social movements in the countryside.

Senast uppdaterad av Magnus Jando