Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Survey of industrial processes

Kontaktperson: Niclas Andersson
Ansvarig: Niclas Andersson
Medarbetare: Pål Hansson, Tyréns, Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet, Thomas Olofsson och Luleå Tekniska Universitet
Samarbetspartner: Tyréns, Luleå tekniska universitet
Finansiär: Vinnova, Formas, Energimyndigheten och BIMAlliance
Tidsram: 2015-11-01 -- 2016-09-01
Fakultet/institution: Fakulteten för teknik och samhälle

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment lyfter fram frågor om digitali­sering, standardiseringsbehov och utveckling av en gemensam informationsinfrastruktur inom den svenska samhällsbyggnadssektorn. Ansatsen är bred och talar om ett ”obrutet informations­flöde med affärsdrivna tillämpningar” som omfattar och integrerar såväl BIM (byggnads­informa­tionsmodellering) och GIS (geografiskt informationssystem) som industriella processer.

Detta projekt tar sig an industriella processer med målet att kartlägga informationsflödet mellan den industriella processen och projektprocessen i syfte att identifiera insatsområden för Smart Built Environments fortsatta arbete med standardisering och utveckling av informationsleve­ranser i byggprocessen. Som ett av fyra så kallade förprojekt inom Smart Built Environment, syftar detta projekt även till att skapa erfarenheter om initiering och genomförande av strategiska projekt med målet att vara till gagn för efterföljande projekt inom Smart Built Environment.

Fyra olika kategorier av industriella leverantörer har kartlagts i fyra fallstudier, som var för sig beskriver informationsleveranser, informationsflöde och affärsrelationer mellan den industriella leverantören och entreprenören i projektprocessen. Fallstudierna har även kompletterats med en enkätstudie.

Kartläggningen av informationsleveranser visar bland annat att företagsspecifika standarder är vanligt förekommande och att informationsutbytet mellan aktörerna i hög grad sker via PDF-, Word- eller Excel-format. Informationsflödet mellan aktörerna visar flera exempel på situationer där omstrukturering och återinmatning av information krävs vid informationsöverföringen från en aktör till en annan.

Projektet konstaterar slutligen att frågan om affärsrelationer framställs som den viktigaste utvecklingsfrågan för alla kategorier av industriella leverantörerna, från byggmaterial­tillverkare till industriella entreprenörer. Även enkätundersökningen indikerar att detta är den högst prioriterade utvecklingsfrågan. Entreprenörerna uttrycker önskemål om att knyta industriella leverantörer närmare till sig, och genom mer långsiktiga samarbeten utveckla byggsystem och ett industrialiserat byggande, vilket ligger helt i linje med de industriella leveran­tö­rernas egna tankar och önskemål. Den förändringsprocess som nu pågår hos de industriella leverantörer och entreprenörer, bekräftar behovet av att utveckla nya affärs­rela­tioner, samarbets­former och informationsplattformar som på bästa sätt tar vara på potentialen med industrialiserat byggande.

Description in English

The strategic innovation program (SIP) Smart Built Environment emphasises the importance of digitalisation, the need for standardisation and development of a common information infrastructure for the Swedish sector of the built environment. The SIP-program takes on the wide scope of establishing a continuous and well-integrated information flow throughout the whole sector, including the integration of geographical information systems, (GIS) and building information modelling (BIM) as well as industrialised building.

The study provides a survey of industrial processes in which the main objective is to map the information exchange between the process of industrial construction and the building process. The purpose is to review the current information flow between the two processes and to identify potential areas of digitalisation and standardisation for improvement information flow for future studies within the programme of Smart Built Environment. This survey of industrial processes constitutes one of four so-called pre-projects in the Smart Built Environment program.

Four case studies review and describe the information deliveries, the information flow and the business relations between four different industrial suppliers and their respective actors of the building process. A poll survey among industrial suppliers supplement the empirical data collection of the case studies.

The survey finds that industrial suppliers still frequently use company specific product standards, that PDF-, Word- or Excel-files constitute the normally used file format and that recurrent restructuring and re-entering of information from one system to another characterize the information exchange. Further, contractors approach industrialized construction in three distinctive ways, and express a generally growing interest for industrialized construction, which include closer and more long-term business relations with industrial suppliers. Despite the identified problems of information exchange and lack of common standards, the survey concludes that improved business relations provides the most urgent area of development in order to better integrate the industrialized and project based construction.

Senast uppdaterad av Carolin Lind