Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Strategier för flerkanalspublicering inom tidningsbranschen

Kontaktperson: Sara Leckner
Ansvarig: Sara Leckner
Samarbetspartner: Asta Cepaite Nilsson, Lunds universitet
Finansiär: Malmö högskola och Lunds universitet
Tidsram: 2011-04-01 -- 2011-12-31
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Tvärvetenskap
På grund av den förändrade mediemarknaden söker tidningsbranschen efter nya tillväxtkällor genom innovativa affärsmodeller och produktionsstrategier. Blickarna riktas idag mot den digitala sfären. Men hittills har strategierna för att få betalt för ett digitalt distribuerat innehåll inte varit särskilt lönsamma. Beslutet att flytta tryckta tidningar till nätet och få läsare att betala en avgift för innehållet har prövats av ett antal tidningar internationellt, men har ännu inte slagit igenom som ett tänkbart alternativ. Läsare har visat sig ovilliga att betala för tidningsinnehåll online – samtidigt som medieanvändare visar större benägenhet att betala för andra digitala tjänster, t ex mobilapplikationer. Nya möjligheter har dock uppstått i och med lanseringen av läsplattor och den allt mer utbredda användningen av sociala medier. För att utnyttja möjligheter med interaktiv publicering måste tidningsföretag utveckla nya tjänster och modeller för att attrahera publik och annonsörer, samt vara beredda på förändringar i arbetsprocesser och kompetensbehov inom organisationen. Syftet med detta projekt är att undersöka hur dagens tidningsföretag ser på framtiden för dagstidningen och utvecklingen av digitala kanaler, och diskutera tänkbara strategier för affärsmodeller för nyhetsproduktion och distribution i den digitala sfären. Studien baseras huvudsakligen på djupintervjuer med utvecklingschefer på tidningsföretag i Sverige, samt tidigare studier inom området, t ex E-paper news publishing : strategies for product and production (http://ncom.nordicom.gu.se/ncom/research/epaper_news_publishing%28102315%29/)

Description in English

Due to the changing media market, the newspaper industry is looking for new business ventures through innovative business models and production strategies. Not unexpectedly, much attention is focused on the digital sphere. However, until now, strategies to gain revenues from digitally distributed content have not been particularly profitable. The decision to shift content to the web and to get the customers to pay for such content has been examined, especially by newspaper companies internationally, but have yet to catch on as a conceivable alternative. Although customers have been reluctant to pay for newspaper content online, however, presently a growing amount of media users show an increasing tendency to pay for other digital services, such as mobile applications. New possibilities have also emerged through the implementation of tablet computers such as the iPad, and the increasing utilization of e.g. social media. Thus, there may be brighter times ahead for the newspaper companies. However, in order to utilize the possibilities with digital publishing, the media newspaper organisations have to find new ways to interact with, and attract their customers and advertisers, and to be alert of changes in the production process and of competence needs in the organisation. The present project aims to explore how newspaper companies envision the future for the newspaper medium and the developments of digital channels, and to discuss possible strategies for business models for production and distribution of news in a digital environment. The project is based on interviews of digital development managers in the Swedish newspaper industry, and compared with previous studies, e.g. E-paper news publishing : strategies for product and production (http://ncom.nordicom.gu.se/ncom/research/epaper_news_publishing%28102315%29/)
Senast uppdaterad av Magnus Jando